Prostorni planovi

Prostorni planovi su dokumenti prostornog uređenja kojima se, sukladno članku 12. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.),  određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje prostora Države, županija, Grada Zagreba, općina i gradova. Na području Istarske županije donijeti su ili su u izradi slijedeće vrste prostornih planova:

 • prostorni plan županije,
 • prostorni plan područja posebnih obilježja,
 • prostorni plan uređenja grada / općine,
 • generalni urbanistički plan,
 • urbanistički plan uređenja,
 • detaljni urbanistički plan

Na području županije u primjeni su i slijedeći prostorni planovi, donijeti prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji 2007. godine:

 • generalni urbanistički planovi (starije generacije),
 • generalni planovi uređenja,
 • provedbeni urbanistički planovi,
 • planovi uređenja manjih naselja,
 • urbanistički projekti,

a primjena istih nastavit će se u skladu s člankom 346. i 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Prostorni planovi na području županije moraju biti usklađeni sa Strategijom prostornog razvoja i Programom prostornog uređenja Države, kao i onim prostornim planovima područja posebnih obilježja koje donosi Sabor RH, a u postupku donošenja prostornog plana županije i prostornih planova područja posebnih obilježja koje donosi predstavničko tijelo županije obvezujuću suglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja.

Prostorni planovi koje donose predstavnička tijela gradova / općina moraju biti usklađeni i s prostornim planovima koje donosi predstavničko tijelo Istarske županije.

U tom smislu, a temeljem članka 97. Zakona, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije izdaje mišljenje o usklađenosti prostornog plana s Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, odnosno s dokumentima prostornog uređenja državne i područne (lokalne) razine, i temeljem članka 98. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije daje mišljenje o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan iz stavka 1. istog članka.

Prostorni planovi Istarske županije