18.09.06. u 14:58

Pula: Izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade

Istarska će županija uskoro započeti s izradom Lokalnog programa djelovanja za mlade. Inicijativu za izradu programa predstavila je danas novinarima Kristina Bulešić, članica Poglavarstva Istarske županije zadužena za razvoj civilnog društva. Taj će se program donijeti u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za mlade, koji iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje u stvaranju socijalnih, obrazovnih, kulturnih,materijalnih, političkih i drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih.

Donošenju Lokalnog programa djelovanje za mlade u istarskoj županiji prethodi nekoliko etapa. Prvi je korak formiranje radne skupne od 13 članova, koji će se izabrati putem javnog poziva, koji se od 15. rujna nalazi na web stranicama Istarske županije. Slijedi istraživanje potreba mladih, analiza istraživanja te stvaranje tematskih stručnih skupina. Potom će se izraditi prijedlog programa u dogovoru s resornim ministarstvom. Nakon javne rasprave, mora ga usvojiti Poglavarstvo a potom i Skupština Istarske županije.

Budući da Istarska županije nema institucionalni oblik rada s mladima, Lokalni će program djelovanja za mlade upotpuniti tu prazninu te jamčiti njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici.