04.01.08. u 13:09

Produljenje trajanja javnog uvida u studiju utjecaja na okoliš - Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom "KAŠTIJUN"

Na prijedlog Općine Medulin na čijem području su, u tijeku javnog uvida, zbog velike zainteresiranosti javnosti, održane dvije javne rasprave, Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša, kao koordinator javnog uvida, zatražio je, od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjela za procjenu utjecaja na okoliš, planove intervencija, zaštitu mora i priobalja, Komisije za ocjenu studije o utjecaju na okoliš za zahvat-izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom - Kaštijun Pula, da omogući produljenje roka trajanja uvida u Studiju za predmetni zahvat.

Zaključkom Ministarstva, Klasa: UP/I 351-03/07-02/113; Urbroj: 531-08-1-1-1-07/11-07-7 od 21. prosinca 2007. godine cjelovita Studija utjecaja na okoliš i sažetak za javnost, koji su bili su na javnom uvidu 21 dan i to od 3. prosinca do 24. prosinca 2007.  godine, biti će na javnom uvidu još dodatnih 15 dana i to od 7. do 21. siječnja 2008.  godine u prostorima:

  • Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule u Puli, Forum 2, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati i utorkom od 14.00 do 18,00 sati,
  • Općine Medulin u Medulinu, Centar 223, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati i utorkom od 15,00 do 17,00 sati i
  • Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanatička 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Tijekom produljenog javnog uvida održati će se, pored održanih javnih rasprava (Pula-11. prosinca 2007. i Medulin-12. i 18. prosinca 2007.), dvije javne rasprave i to u  

  • Komunalnoj palači Grada Pule u Puli, Forum 1, dana 16. siječnja 2008. godine s početkom u 17,00 sati i
  • prostorima Općine Medulin u Medulinu, Centar 58 I. kat, dana 17. siječnja 2008. godine s početkom u 16,00 sati.    

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtke "Kaštijun" d.o.o. iz Pule, Istarske županije i Grada Pule, te izrađivača Studije, Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i/ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 21. siječnjem 2008. godine na adrese:

1. GRAD PULA, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu, Forum 2, 52 100 Pula i

2. OPĆINA MEDULIN, Jedinstveni upravni odjel, Centar bb, 52 203 Medulin

Zaključak MZOPUG

Studija utjecaja na okoliš

Sažetak za javni uvid