30.05.08. u 00:01

ROP: Poziv na 5. iskazivanje interesa za prijavu razvojnih projekata za bazu projekata ROP-a

Dana 30. svibnja 2008. godine na web stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i na web stranicama Istarske razvojne agencije www.ida.hr objavljen je poziv na 5. iskazivanje interesa za prijavu razvojnih projekata za Bazu projekata ROP-a.

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Istarske županije i ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Regionalnim operativnim programom. 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prednost će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta (podciljeva) i mjera utvrđenih ROP-om Istarske županije.

Projekti i projektne ideje moraju biti podneseni na propisanom obrascu ROP-a za prijavu projekata, a šalju se Istarskoj razvojnoj agenciji na adresu: IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula, s napomenom "5. poziv na prijavu projekata za bazu projekata ROP-a", te u elektronskom obliku na e-mail adresu: tea.rosanda@ida.hr.

Rok za prijavu je 30.06.2008.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u IDA-i na broju telefona 052/381-900 i na prethodno navedenoj e-mail adresi.