20.01.09. u 16:00

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Navodnjavanje poljoprivrednih površina Valture

Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu MZOPUG) je Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeku za zaštitu okoliša dostavilo Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA VALTURE, Klasa: UP/I 351-03/09-08/1; Urbroj: 531-08-1-1-2-10-09-3 od 9. siječnja 2009. godine i Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sa dva priloga:

Situacija projektnog rješenja navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture u konačnoj fazi izgrađenosti - odabrana varijanta u mjerilu 1:5000 (iz Idejnog projekta, GF ZG, 2008.) i

Informacija i zahtjev sa prilozima su dostupni i na web stranicama MZOPUG - www.mzopu.hr kao i na oglasnoj ploči Poglavarstva Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš za planirani zahvat prije izrade Studije utjecaja na okoliš. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao nadležnog tijela, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na klasu ove informacije.

Nadležno tijelo će, prije izdavanja rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš, razmotriti sve prispjela mišljenja javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnom ovlastima.

Rok za dostavu mišljenja: 14. veljače 2009. godine.
Adresa:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 (poziv na Klasa: UP/I 351-03/09-08/1)