18.03.09. u 11:45

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš izgradnje golf igrališta "Stancija Grande" kod Vrsara

Na temelju odredbi stavka 1. članka 138. i stavka 1. članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te odredbe stavka 1. članka 7. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeku za zaštitu okoliša, dostavilo Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš izgradnje golf igrališta „STANCIJA GRANDE“kod Vrsara, Klasa: UP/I 351-03/09-02/17; Urbroj: 531-08-1-1-06-09-3 od 4. ožujka 2009. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
 
Informacija je, javnosti i zainteresiranoj javnosti, dostupna i na oglasnoj ploči Istarske županije u Puli, Flanatička 29.
 
U ovom postupku procjene utjecaja na okoliš, zainteresirana javnost će moći sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE, koju je izradio Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno planiranje, Okoliš  d.o.o. iz Rovinja kad savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš donese Odluku o javnoj raspravi.