10.03.09. u 09:30

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje prometnice „St. Peličeti (Čvor Pula)-Pomer“

Županijska uprava za ceste Istarske županije podnijela je, zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje prometnice „St. Peličeti (Čvor Pula)-Pomer“.
 
Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, na temelju odredbi članka 137. stavka l. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08) i članka 7. stavka 2. točke l. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) objavljuje za predmetni zahvat Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
 
Ocjena o potrebi procjene donosi se na temelju stručne podloge, izrađene u skladu s člankom 28. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08) po ovlaštenoj instituciji, Urbis 72 d.d. iz Pule, ožujka 2009. godine, koju čini tekstualni dio i kartografski prikaz.
 
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela:
 
Istarska županija,
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za zaštitu okoliša
52100 Pula, Flanatička 29
 
u roku od 30 dana od dana objave (09.03.2009.) ove informacije, pozivom na klasu: UP/I-340-01/09-01/01.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
Podloga uz zahtjev

Kartografski prikaz