18.07.09. u 15:58

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – podsustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Lanterna, Poreč

Na temelju odredbi stavka 1. članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 64/08) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu MZOPUG) je Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeku za zaštitu okoliša dostavilo Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – podsustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Lanterna, Poreč, Klasa: UP/I 351-03/09-08/50; Urbroj: 531-14-1-1-06-09-3 od 15. srpnja 2009. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  
U svrhu informiranja zainteresirane javnosti, ova se informacija objavljuje na web stranicama MZOPUG i na oglasnoj ploči u sjedištu Poglavarstva Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu ove informacije.

Nadležno tijelo će, prije izdavanja rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš, razmotriti sve prispjela mišljenja javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnom ovlastima.

Rok za dostavu mišljenja: 19. kolovoza 2009. godine.

Adresa:

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 (poziv na Klasa: UP/I 351-03/09-08/50)


Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (PDF 603 kB)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (PDF 2.3 MB)