30.11.10. u 08:21

Obavijesti i upute o javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 132 dana 26. studenoga 2010. godine za prijam u službu u Istarsku županiju

Natječaj u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine – Assessorato alla comunita’ nazionale italiana e gli altri gruppi etnici  

„OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE – ASSESSORATO ALLA COMUNITA’ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI OBJAVLJENOG U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 132 OD 26. STUDENOGA 2010. 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 
o javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 132 dana 26. studenoga 2010. godine za prijam u službu u Istarsku županiju 

UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE – ASSESSORATO ALLA COMUNITA’ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI 

Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 

Opis poslova radnog mjesta: 

 • prati propise iz djelokruga rada upravnog odjela koji se odnose na zaštitu prava nacionalnih manjina,
 • prikuplja podatke, priprema i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti upravnog odjela,
 • obavlja stručno-analitičke i statističke poslove iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje analize te izvještajnu i ostalu potrebnu dokumentaciju za potrebe upravnog odjela i drugih nadležnih tijela,
 • pruža stručnu pomoć udrugama i vijećima nacionalnih manjina o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • kontinuirano prati i kontrolira izvršavanje programskih djelatnosti i namjensko korištenje financijskih sredstava udruga nacionalnih manjina županijske razine za koje se sredstva osiguravaju u županijskom proračunu,
 • sudjeluje u rješavanju predstavki fizičkih i pravnih osoba vezanih za problematiku poštivanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava,
 • obavlja poslove jezičnog posredovanja te stručnog prevođenja za potrebe upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ce.  

Podaci o plaći: 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, a koji za predmetno radno mjesto, sukladno članku 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/2010) iznosi 2,15 i osnovice za izračun plaće koja prema Zaključku Županijskog poglavarstva Istarske županije Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 od 29. kolovoza 2008. godine iznosi 3.930,00 kuna bruto, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Testiranje kandidata: 

Testiranje kandidata sastoji se od: 

 • provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni test
 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • provjere znanja talijanskog jezika – praktičan rad - prijevod teksta s hrvatskog jezika na talijanski jezik
 • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

Pitanja kojima se testira provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva temelje se na: 

 1. Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 85/10 – pročišćeni tekst)  

Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima temelje se na slijedećim propisima: 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
 2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02)  

Način testiranja: 

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz područja poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (10 pitanja – 10 bodova), pitanja za provjeru znanja iz područja osnova poznavanja ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (10 pitanja – 10 bodova), te provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima ( izrada praktičnog rada - pisani prijevod teksta s hrvatskog na talijanski jezik – do 10 bodova).

Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 120 minuta. 

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 5 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 30. 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju). Nakon izvršenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40. 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje. 

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu. 

Povjerenstvo dostavlja v.d. pročelniku Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

V.d. Pročelnik Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o prijmu u službu.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županu Istarske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 

Klasa-Classe:112-02/10-01/2
Urbroj-Num.prot.:2163/1-11/1-10-3 

ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine
Assessorato alla comunita’ Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici