24.05.11. u 22:41

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Kave“ Grožnjan

Na temelju odredbi članka 138. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), te odredbe članka 7.stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu MZOPUG) je objavio Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Kave“ Grožnjan, Klasa: UP/I 351-03/11-02/35; Urbroj: 531-14-1-1-06-11-2 od 16. svibnja 2011. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Sudionici u postupku su:

  • MZOPUG, Uprava za prostorno uređenje
  • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za rudarstvo
  • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode
  • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
  • Hrvatske vode,
  • Grad Buje
  • Općina Grožnjan 

U svrhu informiranja zainteresirane javnosti, ova se informacija objavljuje na web stranicama MZOPUG i Istarske županije kao i na oglasnoj ploči u sjedištu Poglavarstva Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti se ne provodi  jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskim stranicama ministarstva.

Informacija