23.04.12. u 12:35

Radionice o zaštiti šuma od požara, projekt PROTECT

U organizaciji Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, u srijedu 18. travnja 2012. godine, u vijećnici Grada Pule održane su tri tematske radionice o zaštiti mediteranskih šuma od požara u sklopu europskog projekta PROTECT. Istarska županija, kao jedini projektni partner iz Hrvatske, u društvu ostalih devet partnera iz Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Portugala i Španjolske sudjeluje u izradi zajedničkog integriranog modela za prevenciju šumskih požara na Mediteranu. Takav pristup podrazumijeva međusektorsku suradnju civilne zaštite, zaštite prirode, lokalne i regionalne samouprave te gospodarskih subjekata u šumskim područjima u svrhu stvaranja kompletnog održivog modela za učinkovitu prevenciju šumskih požara. Prva radionica „Plan zaštite šuma od požara“ predstavila je teme suzbijanja šumskih požara i primjene FWI (Fire Weather Indexa) u procjeni potencijalne ugroženosti šume od požara. Drugom je radionicom „Plan održavanja šuma“ predstavljena zakonska regulativa i operativni pristup u zaštiti šuma od požara te potrajno gospodarenje i općekorisne funkcije šuma, dok su trećom radionicom „Plan informiranja javnosti i usavršavanja djelatnika javnih službi“ predstavljene protupožarne mjere u zaštićenim područjima Istarske županije.

Radionice su okupile stručnjake i dionike u domeni zaštite šuma od požara na području Istre koji su uz predavanja otvoreno razgovarali o nužnosti zajedničke suradnje u sustavu prevencije požara, održavanja i upravljanja šumama. Boljom i pravovremenom koordinacijiom svih dionika na ovom području smanjuje se opasnost i ublažavaju razorne posljedice šumskih požara te se time štite žitelji, prirodni i materijalni resursi.

Na radionicama su prezentirane višejezične promotivne tiskovine: letci, brošure, mape i posteri koje je Istarska županija izradila kroz projekt PROTECT, a namijenjene su senzibilizaciji građana i podizanju javne svijesti o važnosti zaštite šuma od požara. Letci na hrvatskom i talijanskom jeziku sadržavaju upute za loženje vatre na otvorenom prostoru i brojeve za dojavu „bijega“ vatre, a dijeliti će se u istarskim javnim vatrogasnim postrojbama prilikom izdavanja dozvola za loženje vatre. Dvojezične brošure iznose ključne podatke o šumskom području Istarske županije i razne stupnjeve ugroženosti od požara, pretpostavke za efikasnu protupožarnu zaštitu, proceduru i kontakte za ishodovanje dozvole za loženje vatre na otvorenom prostoru, razdoblje i mjere zaštite u sezoni zabrane loženja vatre kao i predviđene kaznene odredbe. Posteri u dvije veličine s porukom „Spriječimo požare. Štitimo naše šume.“ na četiri jezika postaviti će se na vidnim mjestima u kampovima i turističkim naseljima duž istarske obale.

Projekt PROTECT, ukupne vrijednosti 1.535.540 Eura, financira se iz MED programa Europske Unije, programa transnacionalne suradnje s naglaskom na zaštitu okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja. Ukupna vrijednost aktivnosti koje provodi Istarska županija iznosi 67.204,50 € od čega 85% financirana EU, a 15% IŽ.

Materijali s radionice