06.09.12. u 13:22

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje: Uljanik brodogradilište d.d.

Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) te članka 9., stavka 2. točke 1. i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d., Klasa: UP/I-351-03/12-02/58; Urbroj: 517-06-2-2-1-6 od 27. kolovoza 2012. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

  • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb
  • Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Sektor za održivi razvoj, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim web stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te Grada Pule i na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i  na oglasnoj ploči Grada Pule, Forum 2.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija