11.10.12. u 10:16

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje višeg stručnog suradnika za međunarodnu suradnju u Istarskoj županiji

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U UPRAVNOM ODJELU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA MEĐUNARDONU SURADNJU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI OBJAVLJENOG U "NARODNIM NOVINAMA" br. 109/12 OD 3. LISTOPADA 2012. godine

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Viši stručni suradnik/ca za međunarodnu suradnju

Opis poslova:  

 • obavlja poslove suradnje s međunarodnim organizacijama,
 • koordinira programe i projekte koje Istarska županija provodi kao članica međunarodnih organizacija,
 • obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima,
 • prati natječaje iz europskih institucija, financijskih institucija i međunarodnih fondova, te fondova stranih vlada i vrši njihovu prezentaciju na razini upravnih tijela Županije i lokalnim razinama,
 • obavlja poslove pripreme projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
 • obavlja poslove međunarodne promocije istarskog turizma te pruža stručnu potporu gospodarskim subjektima s područja Istarske županije, osobito onim izvozno orijentiranim,
 • radi na predstavljanju izvoznih mogućnosti i razvojnih projekata istarskog gospodarstva na strana tržišta,
 • koordinira poslove poslovnog umrežavanja i razmjene informacija između gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima,
 • pruža stručnu potporu promociji istarske kulture kroz podršku istarskim umjetnicima i kulturnim djelatnicima u organizaciji njihovih aktivnosti,
 • obavlja poslove informiranja i prezentiranja Istarske županije putem raznih oblika komuniciranja i informiranja,
 • surađuje s resornim ministarstvima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim institucijama u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Župana i Pročelnika.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg savjetnika/ ce za međunarodnu suradnju čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg savjetnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 7. iste Odluke propisan način utvrđivanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ ca prima - pismeni test
 • Usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA:

 1. Ustavno uređenje i sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

  a) Ustav RH (pročišćeni tekst), („Narodne novine“, broj 85/10),
  b) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine", broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
  c) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi, ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11).
 2. Međunarodne organizacije

   a) Povelja Ujedinjenih naroda, („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br.   15/93, 7/94),
   b) Uredba o potvrđivanju Statuta svjetske turističke organizacije, („Narodne   novine – Međunarodni ugovori“, br. 10/97).
 3. Diplomatski i konzularni odnosi

   a) Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, (http://www.mvep.hr ,    Međunarodni ugovori i ostali dokumenti),
   b) Bečka konvencija o konzularnim odnosima, (http://www.mvep.hr ,    Međunarodni ugovori i ostali dokumenti).
 4. Sustav međunarodne trgovine i međunarodnih financija

   a) Agreement Establishing the World Trade Organisation,      (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm),
   b) Sporazum o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, („Narodne novine –   Međunarodni ugovori“, br. 2/93).
 5. Imovinsko – pravni odnosi

   a) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“, br. 91/96,   73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10),
   b) Zakon o zemljišnim knjigama, („Narodne novine“, br. 91/96, 114/01, 107/07,   152/08).


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata/ kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/ kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/ kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (30 pitanja - 30 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 6 pitanja.
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/ kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju 

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 30.

Kandidati/ kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 50.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

          Istarska županija