30.10.12. u 10:19

OBAVIJEST KANDIDATKINJI prijavljenoj na natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Obavještava se kandidatkinja, Marša Camlić, Jeretova 2, Pula, koja je podnijela prijavu na natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, objavljen u "Narodnim novinama" br. 109 od 03.10.2012.g. da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje)  održati dana 07. studenog 2012. u 09.00. sati u Puli, Flanatička 29, - prizemlje, soba 5.

Ukoliko imenovana kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

Klasa: 112-02/12-01/01
Urbroj: 2163/1-06/6-12-10
Pula, 29. listopada 2012.