28.12.12. u 09:52

Obavijest kandidatima prijavljenim na Natječaj za prijam u službu višeg savjetnika/ ce za međunarodnu suradnju i europske integracije u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Natječaj za prijam u službu višeg savjetnika/ ce za međunarodnu suradnju i europske integracije u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 8. siječnja 2013. g. (utorak) u 9,00. sati u prostorima Istarske županije u Puli, Flanatička 29 (sala za sastanke).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG SAVJETNIKA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE U UPRAVNOM ODJELU ZA
MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE
ISTARSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG SAVJETNIKA ZA MEĐUNARDONU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI OBJAVLJENOG U "NARODNIM NOVINAMA" BR. 137/12 OD 12. PROSINCA 2012. GODINE

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Viši savjetnik/ ca za međunarodnu suradnju i europske integracije

Opis poslova:  

 • prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela, te proučava i stručno obrađuje najsloženija sustavna i druga pitanja razvoja, međunarodnih programa i projekata,
 • potiče i osmišljava programe održivog razvoja, te u suradnji s nadležnim upravnim odjelima i drugim institucijama koordinira pripremu projekata unapređenja prometne, komunalne i druge infrastrukture županije, razvoja znanstvenih, gospodarskih i kulturnih institucija sa svrhom jačanja kapaciteta za participaciju u programima i projektima Europske unije, financijskih institucija i međunarodnih fondova, te fondova stranih vlada,
 • prati natječaje iz europskih institucija, financijskih institucija i međunarodnih fondova, te fondova stranih vlada i vrši njihovu prezentaciju na razini upravnih tijela Županije i lokalnim razinama,
 • obavlja poslove pripreme projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
 • predlaže normativne i financijske instrumente koji će podržavati održivi razvoj, te potaknuti sektore na podizanje konkurentnosti i prilagodbu propisima Europske unije.
 • predlaže projekte za međuregionalnu, transnacionalnu i prekograničnu suradnju, prati rad euroregija kojih je Istarska županija članica, te poslove suradnje s iseljenicima,
 • koordinira programe i projekte koje Istarska županija provodi kao članica međunarodnih organizacija,
 • surađuje s resornim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim institucijama u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Župana i Pročelnika.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg savjetnika/ ce za međunarodnu suradnju čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg savjetnika koeficijentom 3,00, dok je člankom 7. iste Odluke propisan način utvrđivanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ ca prima - pismeni test
 • Usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA:

 1. Ustavno uređenje i sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
  a) Ustav RH (pročišćeni tekst), („Narodne novine“, broj 85/10),
  b) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine", broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
 2. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) i Programi Unije
  a) Council Regulation No. 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-   Accession Assistance (IPA), (http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/    EU%20fondovi/l_21020060731en00820093%2017%2002%202012.pdf)
  b) Instrument pretpristupne pomoći (IPA), (http://www.mrrfeu.hr/user    DocsImages/ Publikacije/Instrument_pretpristupne_ pomoci_IPA.pdf),
  c) Programi Unije, (http://www.mrrfeu.hr/user DocsImages/      Publikacije/Programi_unije_web.pdf),
 3. Kohezijska politika Europske unije
  a) Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, („Narodne novine“, broj 78/12)
  b) Cohesion Policy 2014 – 2020: Investing in growth and jobs,
    (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docoffic/official/regulation/pdf   /2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf)
 4. Politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske
  a) Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, ("Narodne novine", broj   153/09),
  b) Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske,
    (http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/ STRATEGIJA_REGIONALNOG_   RAZVOJA.pdf),
  c) Županijska razvojna strategija Istarske županije 2011. – 2013,
     (http://www.istra-istria.hr/uploads/media/ZRS_Istarske_zupanije_2011_-   _2013_- _Materijal_za_Skupstinu_IZ.pdf).


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata/ kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/ kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/ kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (20 pitanja - 20 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/ kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju 

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati/ kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Istarska županija