20.03.13. u 10:27

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Oglas za zapošljavanje u Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS  ZA ZAPOŠLJAVANJE U UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE ISTARSKE ŽUPANIJE OBJAVLJENOG U ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPISI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Za stručnog/u suradnika/cu  

Opis poslova:

 • prati realizaciju projekta S.I.M.P.L.E. financiranog od strane IPA Programa jadranske prekogranične suradnje od  2007. - 2013. godine kroz Prioritet 1 - Ekonomska, socijalna i institucionalna suradnja u kojoj je Istarska županija vodeći partner,
 • prati propise iz djelokruga rada upravnog odjela koji se odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina,
 • prikuplja podatke, priprema i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti upravnog odjela,
 • obavlja stručno-analitičke i statističke poslove iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje analize i izvještaje  i ostalu potrebnu dokumentaciju za potrebe Upravnog odjela i drugih nadležnih tijela,
 • pruža stručnu pomoć udrugama i vijećima nacionalnih manjina o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • kontinuirano prati i kontrolira izvršavanje programskih djelatnosti i namjensko korištenje financijskih sredstava udruga nacionalnih manjina županijske razine za koje se sredstva osiguravaju u županijskom proračunu,
 • sudjeluje u rješavanju predstavki fizičkih i pravnih osoba vezanih za problematiku poštivanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava,
 • obavlja poslove jezičnog posredovanja te stručnog prevođenja za potrebe upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika/ce.

Za administrativnog/e tajnika/ce

Opis poslova

 • obavlja administrativno -tajničke poslove Upravnog odjela,
 • obavlja sve administrativne poslove za potrebe pročelnika/ce upravnog odjela (prijem stranaka, telefonskih poruka i sl.)
 • obavlja poslove prijepisa, zaprimanja, pregledavanja, razvrstavanja, raspoređivanja, upisivanja i dostavljanja u rad pošte te administrativno- tehničku obradu i otpremanje pošte,
 • obavlja poslove razvođenja i arhiviranja akata,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu i ostale evidencije u svezi ostvarivanja prava radnika iz radnog odnosa,
 • vodi evidenciju putnih naloga,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika/ce.

PODACI O PLAĆI

Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/10-01/09, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 2. kolovoza 2010. godine utvrđen je koeficijent složenosti poslova

• stručnog/ne suradnika/ce  koeficijentom 2,15, s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

• Administrativnog/e tajnika/ce koeficijentom 1,70, s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prema Zaključku Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-2 od 29. kolovoza 2008. godine osnovica iznosi 3. 930,00 kuna bruto.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 1. Ustav RH (pročišćeni tekst)  (56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst i  55/01)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11.)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11) ,

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na  testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja ( 20 pitanja - 20 bodova).
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 10 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Pročelniku upravnog tijela izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidata prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Istarska županija

 
Klasa: 112-03/13-01/14
Urbroj:  2163/1-01/02-13-2
Pazin, 13. ožujka 2013.