04.04.13. u 11:27

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Oglas za zapošljavanje u Upravni odjel za turizam Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS  ZA ZAPOŠLJAVANJE U UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM ISTARSKE ŽUPANIJE OBJAVLJENOG U ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPISI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Za Višeg/u stručnog/u suradnika/cu  

Opis poslova:

  • radi na poslovima implementacije i pisanja međunarodnih projekata,
  • radi na pojedinim programima ili međunarodnim projektima koje odredi Pročelnik;
  • prati i proučava propise iz oblasti turističke i ugostiteljske djelatnosti;
  • priprema materijale i potrebne dokumente za sjednice kolegija i/ili Skupštine;
  • izrađuje odgovarajuće nacrte i prijeloge akata kolegija /ili Skupštine iz područja nadležnosti Upravnog odjela;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i/ili Župana.

PODACI O PLAĆI

Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/10-01/09, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 2. kolovoza 2010. godine utvrđen je koeficijent složenosti poslova
• Viši/a stručni/a suradnik/ca koeficijentom 2,80, s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prema Zaključku Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-2 od 29. kolovoza 2008. godine osnovica iznosi 3. 930,00 kuna bruto.

TESTIRANJE KANDIDATA

• Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
• Intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

  1. Ustav RH (pročišćeni tekst)  (56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst i  55/01)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11.)
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na  testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, kandidatima/tkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja ( 20 pitanja - 20 bodova).
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati/kinje  zadovoljili/e na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 10 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Pročelniku upravnog tijela izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati/kinje prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Istarska županija


Klasa: 112-03/13-01/16
Urbroj:  2163/1-01/02-13-1
Pazin, 4. travnja  2013.