09.04.13. u 15:50

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje više/g stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte, (koordinatora/ice projekta AdriaMuse) u Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠE/G STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE, (koordinatora/ice projekta AdriaMuse) U UPRAVNOM ODJELU  ZA  KULTURU  ISTARSKE  ŽUPANIJE
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na  oglas za zapošljavanje više/g stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte, (koordinatora/ice projekta AdriaMuse) u Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije objavljen na oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Istarske županije, te na Internet stranici Zavoda za zapošljavanje i Istarske županije.

OPISI POSLOVA I  RADNIH ZADATAKA RADNOG MJESTA višeg stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte, (koordinatora/ice projekta AdriaMuse):

  • obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije
  • izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije
  • sudjeluje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela
  • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Plaću namještenika/ce čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/10) utvrđen je koeficijent složenosti poslova za radno mjesto višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 7. iste Odluke propisan način utvrđivanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije.

TESTIRANJE KANDIDATA/KINJA:

  • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca  prima - pismeni test
  • Usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJE ZA TESTIRANJE - provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta više/g stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte, (koordinatora/ice projekta AdriMuse):

1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst)
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13)
1.3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11)
2.1. EU fondovi, dostupno na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – www.mrrfeu.hr
2.2. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – www.mrrfeu.hr

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na  testiranje od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja. Za svaki dio provjere znanja kandidatima/kinjama se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10 (20 pitanja - 20 bodova). Pismeni dio testiranja sastoji se od dva dijela. Prvi dio  se sastoji od pitanja za provjeru znanja iz područja osnova poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, prava i obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pitanja i iz područja osnova poznavanja ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave (10 pitanja - 10 bodova), obuhvaćeno pod gore navedenim točkama od 1.1. do 1.3. Drugi dio se sastoji od pitanja za provjeru znanja iz područja EU fondova i upravljanja projektnim ciklusom (10 pitanja - 10 bodova), obuhvaćeno pod gore navedenim točkama od 2.1. do 2.2.
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.
Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela pismene provjere znanja.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Povjerenstvo putem razgovora  s kandidatima utvrđuje interes i motivaciju kandidata za rad u  Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i pismeno testiranje (intervju max. 10 bodova)
Nakon intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.
Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja Pročelniku Upravnog odjela za kulturu Istarske županije izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas koji su pristupili provjeri znanja.
Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.  
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županu Istarske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu. (članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).

Istarska županija – Regione Istriana
Upravni odjel za kulturu – Assessorato alla cultura

KLASA: 112-01/13-01/01
URBROJ: 2163/1-21/1-13-05
Pula, 10. travnja  2013.g.