22.04.14. u 10:24

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Oglas za zapošljavanje višeg/e savjetnika/ce za pravne poslove u upravni odjel za zdravstvo i cosijalnu skrb istarske županije objavljenog u "Glasu Istre"

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS  ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG/E SAVJETNIKA/CE ZA PRAVNE POSLOVE  U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I COSIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE OBJAVLJENOG U "GLASU ISTRE"

OPISI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

ZA VIŠEG/U SAVJETNIKA/CU ZA PRAVNE POSLOVE

Opis poslova:

 • prati stanje u pravnim područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela te proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije,
 • daje pravne savjete i mišljenja zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe kojih je osnivač Županija,
 • sudjeluje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnice.

PODACI O PLAĆI

Plaću Višeg/e savjetnika/ce za pravne poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/2010) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg/e savjetnika/ce upravnog odjela koeficijentom 3,00 s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Prema Zaključku Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 od 29. kolovoza 2008. osnovica iznosi 3.930, 00 kuna bruto, s time da je Župan Istarske županije, Skupštini Istarske županije svojim aktom Klasa: 120-01/14-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-14-2  Pula, 3. travnja 2014. godine uputio prijedlog Odluke kojim se predlaže smanjenje osnovice na 3.500,00 kn počev od 1. svibnja 2014. godine.

Prema Zaključku Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-2 od 29. kolovoza 2008. godine osnovica iznosi 3. 930,00 kuna bruto, s time da je Župan Istarske županije, Skupštini Istarske županije svojim aktom Klasa: 120-01/14-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-14-2  Pula, 3. travnja 2014. godine uputio prijedlog Odluke kojim se predlaže smanjenje osnovice na 3.500,00 kn počev od 1. svibnja 2014. godine.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 1. Ustav RH (pročišćeni tekst)  (56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst i  55/01)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11.)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine", broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14),
 5. Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 157/13),
 6. Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/07, 47/99 i 35/08)

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja ( 10 pitanja - 10 bodova).

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 10.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Pročelniku upravnog tijela izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidata prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Istarska županija


Klasa: 112-03/14-01/02
Urbroj:  2163/1-06/1-14-5
Pula, 18. travnja 2014.