03.04.14. u 08:06

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „KAŠTIJUN“

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo Informaciju o zahtjevu tvrtke-operatera za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun“, Klasa: UP/I-351-03/14-02/19; Urbroj: 517-06-2-2-1-14-4, od 05. ožujka 2014. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

  • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
  • Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav – Služba za održivo gospodarenje otpadom, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora - Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim web stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) ne provodi se, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija