29.05.15. u 09:02

Informacija: Rezultati prvog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2015. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je u periodu od 18. do 24. svibnja proveo prvo uzorkovanje mora u ovoj godini. Ukupno je uzorkovano more na 203 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove.

Program ispitivanja je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje (2006/7/EZ). Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti  mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije a financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave kao i od turističkih tvrtki odnosno turističkih zajednica koje djeluju na području županije.
Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.
Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje.
Pojedinačna ocjena određuje se nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja dok se  godišnja ocjena određuje po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kvaliteti mora. Konačna ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri prethodne sezone kupanja, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku ispitivanja.
Sukladno odredbama Uredbe, Županijska skupština je na sjednici održanoj 27. travnja  2015. godine, usvojila Odluku o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje.
U skladu s Uredbom, pojedinačne, godišnje i konačne ocjene objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/).
More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.
Broj izraslih kolonija crijevnih  enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60, za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200. a broj izraslih kolonija E. coli  za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300.
Temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 201 mjernom mjestu ili u 99% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kvalitete ili more I kategorije dok je samo na dva mjerna mjesta (Po14-Hotela Pical, bungalovi i Po15-Hotel Pical. plaža Borik) zabilježena dobra kvaliteta mora ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju. 
Tijekom uzorkovanja zabilježena je temperatura mora koja se kretala od 17,6 ºC do 20,0 ºC.