13.05.16. u 10:39

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu višeg/više stručnog/e suradnika/ce za ekonomske poslove u UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg/više stručnog/stručne suradnika/ce za ekonomske poslove u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG/VIŠE STRUČNOG/E SURADNIKA/CE
ZA EKONOMSKE POSLOVE U UPRAVNOM ODJELU ZA
OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU ISTARSKE ŽUPANIJE
OBJAVLJEN U  „NARODNIM NOVINAMA“ br. 39 OD 28. TRAVNJA 2016.

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA EKONOMSKE POSLOVE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Razina potkategorije:-
Klasifikacijski rang: 6.

Opis poslova radnog mjesta:

 • izrađuje analitičke i planske pokazatelje kao ekonomsku podlogu za godišnje planiranje  potrebnih sredstava i raspored planiranih sredstava za osnovne škole
 • priprema godišnje financijske planove osnovnih škola  temeljem kojih se vrši mjesečno plaćanje financijskih troškova te obavlja poslove isplata mjesečnih dotacija
 • prikuplja, analizira i izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju financijskih planova te financijska izvješća osnovnih škola dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije i  nadležnom Ministarstvu
 • sudjeluje kod konsolidacije financijskih izvješća osnovnih škola na polugodišnjem i godišnjem obračunu
 • vrši mjesečnu isplatu studentskih stipendija te isplatu nenamjenskih sredstava sukladno  programu obrazovanja i obvezama po čl. 59.st.2  Zakona o ustanovama, te namjenskih sredstava ostalih JLS za korisnike proračuna
 • vrši isplatu sredstava za investicijsko i tekuće održavanje škola
 • prikuplja i kontrolira dokumentaciju osnovnih škola vezanu za primjenu fiskalnih pravila tijekom proračunske godine
 • sudjeluje u izradi i prikupljanju dokumentacije Upravnog odjela vezanu za primjenu fiskalnih pravila  u toku proračunske godine
 • izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Županu i Skupštini Istarske županije
 • surađuje s nadležnim ministarstvima, državnim uredima i drugim institucijama i tvrtkama u okviru djelokruga Upravnog odjela
 • sudjeluje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • pruža stručnu pomoć službenicima u drugim upravnim tijelima županije te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnice

PODACI O PLAĆI

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće. Člankom 8.  Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/2010 i 8/14) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna  i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje kandidata/kandidatkinja  održati će se dana 20. svibnja 2016. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29 (I. kat, Sala Mijo Mirković-Mate Balota).

Testiranje se sastoji se od:

 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem na njihovu mail adresu.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) KANDIDATA, a objavljeni su u natječaju:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10-pročišćeni tekst i 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09),
 5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11),
 6. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14),
 7. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15).

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kandidatkinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz područja poznavanja:
- ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave, općeg upravnog postupka, uredskog poslovanja, službeničkih odnosa  i odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (10 pitanja – 10 bodova)
- Zakona o proračunu (10 pitanja -10 bodova).

Svako pitanje boduje se s jednim bodom.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.
Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji – Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Kandidatima će biti postavljeno 5 pitanja, svako pitanje boduje se sa 2 boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Klasa: 112-02/16-01/01
Urbroj: 2163/1-05/2-16-27
Labin, 13. svibnja 2016.

Istarska županija
Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu
Povjerenstvo za provedbu natječaja