03.05.16. u 07:37

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje METIS d.d., podružnica Pula, Ulica Valica 8, Pula

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te odgovarajuće primjene članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera trgovačkog društva Metis d.d. , Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo za provedbu postupka ishođenja  okolišne dozvole za postojeće postrojenje Metis d.d., podružnica Pula u Puli, Valica br. 8, KLASA: UP/I-351-03/16-02/20; URBROJ: 517-06-2-2-16-2, od 12. travnja 2016. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

  • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb
  • Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagrab
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 kao i na službenim stranicama i oglasnog ploči Grada Pule.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija