22.02.18. u 14:47

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS
ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG/VIŠE STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA PROJEKTE – 2 IZVRŠITELJA, NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. veljače 2018. i Istarske županije KLASA: 100-01/18-01/01 URBROJ: 2163/1-05/2-18-05 na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za projekte - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2021. godine s punim radnim vremenom, mjesto rada Labin, za provedbu projekta MOZAIK 3.

OPIS POSLOVA 

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Razina potkategorije:-
Klasifikacijski rang: 6.

Opis poslova radnog mjesta:

 • prati natječaje, te obavlja poslove pripreme programa i projekata za kandidiranje na nacionalne i međunarodne fondove, fondove stranih i domaćih financijskih institucija, vlada i ministarstava iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja poslove implementacije odobrenih projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije
 • priprema prezentacijsko – promocijske aktivnosti projekata, te se brine o njihovoj objavi u medijima i na županijskoj web stranici
 • organizira edukacije, radionice, treninge i druge oblike osposobljavanja djelatnika u školama / učeničkim domovima i tijelima Istarske županije za suradnju s institucijama EU, u svrhu pripreme projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore
 • komunicira i surađuje s resornim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, razvojnim agencijama i drugim institucijama u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja poslove međunarodne suradnje iz područja obrazovanja sa stranim regijama te njihovim vladinim i nevladinim sektorom, javnim i privatnim institucijama
 • obavlja sve administrativne poslove vezane za pripremu i realizaciju projekata
 • izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Županu i Skupštini Istarske županije
 • sudjeluje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • pruža stručnu pomoć službenicima u drugim upravnim tijelima županije te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnice

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg stručnog suradnika za projekte čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće. Člankom 8.  Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/10, 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika za projekte koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata/kandidatkinja održat će se dana 28. veljače 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29 (I. kat, Sala Mijo Mirković-Mate Balota).

Testiranje se sastoji se od:

 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a istima će se poziv uputiti pisanim putem na njihovu mail adresu.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranje) kandidata objavljenih u oglasu:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10-pročišćeni tekst i 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 Uredba Vlade Republike Hrvatske),
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 4/18),
 5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na slijedećim mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

Pravila testiranja kandidata:

Po dolasku na testiranje od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kandidatkinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (25 pitanja  - 25 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja. Svako pitanje boduje se s jednim bodom. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 25.

Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).

Povjerenstvo za provedbu oglasa putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji – Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Kandidatima će biti postavljeno 5 pitanja, svako pitanje boduje se sa 2 boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na intervjuu je 10 bodova.

Nakon provedenog intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 35.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Klasa: 112-02/18-01/01
Urbroj: 2163/1-05/2-18-31
Labin, 22. veljače 2018.

Istarska županija
Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu
Povjerenstvo za provedbu oglasa