11.04.05. u 15:42

Pula: 2. sjednica Savjeta za razvoj civilnog dru?tva u Istarskoj ?upaniji

Druga sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji, održat će se u utorak 12. travnja 2005. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Poglavarstva Istarske županije, Pula, Flanatička 29, sa slijedećim D n e v n i m   r e d o m:

1. Prihvaćanje programa rada Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji

2. Prihvaćanje pravca razvoja civilnog društva u Istri

3. Razno