05.07.18. u 09:13

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za ljevaonicu Roč operatera P.P.C. Buzet d.o.o.

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za ljevaonicu Roč operatera P.P.C. Buzet d.o.o., KLASA: UP/I-351-03/17-02/95; URBROJ: 517-06-2-2-1-18-8, od 4. lipnja 2018. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Buzeta.

Očitovanje javnosti i zainteresirane u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti pozivom na KLASU: UP/I-351-03/17-02/95, elektronički na pisarnica@mzoe.hr.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr).

Informacija