15.01.19. u 15:38

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja kampa „Mlaka T33“ u Općina Tar-Vabriga, Istarska županija

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja kampa „Mlaka T33“ u Općina Tar-Vabriga, Istarska županija. Osim navedenog, člankom 27., stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Cjelovita informacija

Elaborat zaštite okoliša