22.01.19. u 08:08

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III, Istarska županija

Pula, 18. siječnja 2019. godine

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, na temelju odredbe članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“ br. 13/09, 5/12, 9/13, 17/15, 16/16 i 26/18), članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III, Istarska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.
 
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 03/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nositelj zahvata je Hrvatske vode d.o.o, Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji, na području Grada Labina, na k.č. br. 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1203, 1204, 1210/2, 1212, 1669 i 1680 sve k.o. Trget.
 
Sažeti opis zahvata

Postupak ocjene se provodi za zahvat regulacije vodotoka slivnog područja bujice Kapelica III u duljini oko 770 m, koja obuhvaća otprilike 170 m glavnog toka bujice Kapelica III, 230 m sabirnog kanala Blato I i oko 370 m bujice Kosi. Zahvat se nalazi na području istoimenog naselja Kapelica (administrativno područje Grada Labina) na katastarskim česticama br. 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1203, 1204, 1210/2, 1212, 1669 i 1680 k.o. Trget. Nositelj zahvata su Hrvatske vode.

Navedeno područje obuhvaća mnogobrojne vodotoke i bujice iz grupe tzv. Krapanjskih bujica koji imaju izrazite bujične karaktere, što naročito dolazi do izražaja tijekom jakih i intenzivnih oborina koje su karakteristične za ovo područje. Iz tog su razloga vodotoci slivnog područja bujice Kapelica III na pojedinim dionicama već regulirani različitim tehničkim rješenjima. Pri tome neke dionice vodotoka zadovoljavaju hidraulički profil na stogodišnju veliku vodu, dok na drugim mjestima postoji ograničenje za prihvat i pedesetgodišnjeg protoka promatranog sliva, što dovodi do mjestimičnog izlijevanja vode iz korita u slučajevima velikih oborina. Predmetni zahvat stoga obuhvaća regulaciju navedenih vodotoka slivnog područja bujice Kapelica III koji će biti dimenzionirani na veliku vodu 100-godišnjeg povratnog perioda.

Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagrebu u studenom 2018. godine, a koji je objavljen na internetskim stranicama Istarske županije (www.istra-istria.hr) uz ovu Informaciju.
 
Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (HAOP),
  • Javna ustanova Natura Histrica,
  • Grad Labin

Način očitovanja javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnoj ploči sjedišta Istarske županije. Osim toga Informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se i na službenim Internetskim stranicama Istarske županije – www.istra-istria.hr.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj objavit će na svojim internetskim stranicama (www.istra-istria.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Elaborat zaštite okoliša

Voditelj odsjeka
Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.