16.06.16. u 13:54

Akti župana - svibanj 2016.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije,
 2. Zaključak o sklapanju aneksa Okvirnog sporazuma za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja,
 3. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka,
 4. Odluka o početku postupka javne nabave male vrijednosti za  nabavu licenci za Microsoft Dynamics AX 2012,
 5. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „ISTARSKE CESTE“ d.o.o. Pula temeljem ustupljenog prava
 6. Odluka o pokretanju postupka javne nabave - Usluga osiguranja,
 7. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga vođenja knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije
 8. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
 9. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 10. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima opće/obiteljske medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 11. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 12. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u kućnoj njezi u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 13. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Istarske županije,
 14. Zaključak o prihvaćanju informacije o usvajanju Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020.
 15. Zaključak o davanju suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Oborinska kanalizacija za dio naselja Borik i Bolničko naselje u Rovinj – II faza,
 16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju i izvedene radove u domovima za starije osobe kojih je osnivač Istarska županija,
 17. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije dentalne medicine na adresi Svetvinčenat, Svetvinčenat 96,
 18. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2016. godinu,
 19. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2016. godinu,
 20. Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2016. godinu,
 21. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2015. godinu,
 22. Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2015. godinu,
 23. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2015.g.
 24. Izvješće o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2015. godinu,
 25. Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2015. godinu,
 26. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2015. godinu,
 27. Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2015. godinu,
 28. Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2015. godinu,
 29. Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2015. godinu,
 30. Izvješće o radu Kabineta župana za 2015. godinu,
 31. Izvješće o radu Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2015. godinu,
 32. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2015. godinu,
 33. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu,
 34. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu,
 35. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu,
 36. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu,
 37. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu,
 38.  
  a) Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Istarske županije za 2016. godinu,
  b) Zaključak o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije,
 39. Odluka o odabiru turističkih manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava,
 40. Odluka o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu,
 41. Odluka  o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2016. godinu,
 42. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe Novigrad,
 43. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2016. godinu,
 44. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2015. godinu,
 45. Rješenje o ispravci Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije,
 46.  
  a) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 4169, k.o. Fažana, k.č.br. 8/3 ZGR, u vlasništvu Francesca Draghi, Titova riva 2, Fažana,
  b) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu označenu kao k.č.br. 120/ZGR k.o. Fažana, u suvlasništvu Nade Pavelić, u ½ dijela, Omladinska ulica 5, Fažana i Dragane Sabadoš, u ½ dijela, Omladinska ulica 5, Fažana
 47. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za organizaciju 23. Međunarodne izložbe vina i vinarske opreme „Vinistra 2016“,
 48. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine, specijalista radiologije, za rad u Ispostavama Umag i Rovinj Istarskih domova zdravlja,
 49. Odluka o pokretanju postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu poštanskih usluga,
 50. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izrade Strategije obrazovanja Istarske županije,
 51. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga u okviru programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2016.godinu,
 52. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",
 53. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom,
 54. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o. Pula,
 55. Odluka o službenom elektroničkom dopisivanju upravnih tijela Istarske županije,
 56. Prve Izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu,
 57. Odluka o dodijeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru programa Javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije / Regione Istriana za 2016. godinu
 58. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa temeljem Zakona o otocima (NN br.34/99,149/99,32/02,33/06) – 2/3 dijela k.č. br. 1657/11 i 1657/12 u k.o. Medulin (otočić Bodulaš u Medulinskom zaljevu), u suvlasništvu Gorana Grakalića i Sandre Tišljarec,
 59. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za zaštićeno kulturno dobro – Stancija Dubrova -ladanjski arhitektonski sklop labinske patricijske obitelji Franković –Vlačić, u vlasništvu t.d. De Conte d.o.o. Labin,
 60. Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za Uređenje imovinskih odnosa i stjecanje prava vlasništva nad trasom Parenzane,
 61. Prijedlog Odluke o odabiru turističkih manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava