29.07.16. u 14:29

Akti župana - srpanj 2016.

 1. Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016.“,
 2. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave „Medijska kampanja prevencije ovisnosti Bježi-Via“
 4. Pravilnik o radu,
 5.  
  a) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Poreč za 2015. godinu,
  b) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Pula za 2015. godinu,
  c) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2015. godinu,
  d) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2015. godinu,
  e) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2015. godinu,
 6. Odluka o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit i prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit,
 7. Zaključak o donošenju programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini i objavi javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava,
 8. Zaključak o donošenju Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini TURIZAM BEZ BARIJERA i objavi Javnoga poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu odvjetničkih usluga za Uređenje imovinskih odnosa i stjecanja prava vlasništva nad trasom Parenzane,
 10. Zaključak o prihvaćanju nacrta Sporazuma o uzajamnoj suradnji u implementaciji brze pomorske linije u okviru strateškog projekta EA SEA-WAY,
 11. Rješenje o imenovanju članova zajedničke Komisije za tumačenje odredbi  i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i upravnim odjelima Istarske županije,
 12. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu,
 13. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o posudbi programske licence za SDL Trados Studio 2014 i SDL MultiTerm 2014. u svrhu unificiranja i unapređivanja procesa  prevođenja službenih dokumenata i mogućnosti pristupa prevoditeljskim memorijama Istarske županije,
 14. Naputak o postupanju upravnih tijela županije u postupcima odlučivanja o korištenju zakonskog prava prvokupa,
 15. Odluka o odabiru ponude u zajedničkom postupku nabave usluga osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za grupu 1,
 16. Odluka o odabiru ponude u zajedničkom postupku nabave usluga osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za grupu 2,
 17. Odluka o odabiru ponude u zajedničkom postupku nabave usluga osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za grupu 3,
 18. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga županijskih znakova i obilježja - zastave
 19. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice JU „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“,
 20. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2016. godini,
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu,
 22. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštitu Istarske županije,
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o osnivanju ortodontske ordinacije u Istarskim domovima zdravlja, na adresi Bartolomeo dei Vitrei 13, Pula,
 24.  
  a) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine, specijalista ginekologije i opstetricije u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja, 
  b) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima za rad u ordinaciji oralnog kirurga u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
  c) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima dentalne medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 25. Zaključak o načinu stjecanja prava i isplati novčane pomoći osobama s mentalnom retardacijom, nezaposlenim slijepim osobama i civilnim invalidima rata u 2016. godini,
 26. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016.“
 27. Odluka o odabiru ponude za nabavu naftnih derivata na benzinskim postajama,
 28. Odluka o imenovanju predstavnika Istarske županije u Radnu skupinu za koordinaciju i praćenje izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava iz Proračuna Istarske županije za dodjelu kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave u 2016. godini - Fond za uravnotežen razvoj JLS,
 30. Odluka o odabiru turističkih manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava,
 31. Treće izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu,
 32. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2016. godinu
 33. Zaključak o sufinanciranju pripravnosti Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY Pula u turističkoj sezoni 2016. godine
 34.  
  a) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 magistra sanitarnog inženjerstva za rad u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
  b) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 referenta – daktilografa u Službi za zajedničke poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
 35. Odluka o odabiru ponude za nabavu govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
 36. Druge izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu,
 37. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga popravaka i održavanja vozila za grupu 1 – automobili u najmu,
 38. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga popravaka i održavanja vozila za grupu 2 – automobili u vlasništvu Istarske županije,
 39. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Rovinj, M.Benussija 6, za obavljanje zdravstvene djelatnosti u izvan mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja