19.12.16. u 08:47

Akti župana - studeni 2016.

 1. Zaključak o utvrđivanju II. Izmjena i dopuna popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016. godini,
 2.  
  a) Zaključak o izmjeni Ugovora o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama Malenica i Val delle Navi, u Limskom zaljevu- ISTRIDA d.o.o.,
  b) Zaključak o izmjeni Ugovora o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu - VALAMAR RIVIERA D.D. POREČ,
 3. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija),
 4. Odluka o podjeli odgovornosti,
 5. Odluka o prenošenju dijela ovlasti Župana Istarske županije,
 6. Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Istarske županije,
 7.  
  a) Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenice članice Komisije za stipendije Istarske županije,
  b) Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenice članice Komisije za stipendije Istarske županije studenata slabijeg imovnog stanja,
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o odobravanju dodatnih radova na adaptaciji prostora HM u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Rovinj, M. Benussija 6, za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja,
 10. Zaključak o prihvaćanju teksta Sporazuma o raskidu Sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije od 21.04.2016. godine,
 11. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o pružanju pravnih savjeta i zastupanja s ponuditeljem Odvjetnikom Dino Čekada, Pula,
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine,
 13. Treća izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu,
 14. Zaključak o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu poticanja uređenja plaža u 2016. godini TURIZAM BEZ BARIJERA,
 15. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga u okviru programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2016. godinu,
 16. Rješenje o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske Županije za razdoblje 2017. – 2021. godine,
 17. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o imenovanju stručnog projektnog tima, u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.04.2.1.02 Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanje“,
 18. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine Istarske županije za 2016. godinu,
 19. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2017. godinu
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade GIS pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru Istarske županije (Rad na podacima),
 21. Odluka o odabiru ponude za nabavu auto guma za potrebe Istarske županije,
 22. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2016. godinu,
 23. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za pružanje usluge nadogradnje postojećeg sustava gospodarenja cestama (SUGOC) Županijske uprave za ceste Istarske županije - faza II., s ponuditeljem TEB INFORMATIKA d.o.o., Zagreb,
 24. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za pružanje usluge nadogradnje postojećeg sustava gospodarenja cestama (SUGOC) Županijske uprave za ceste Istarske županije - faza II., s ponuditeljem TEB INFORMATIKA d.o.o., Zagreb,
 25. Ispravak Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave radova na elektroinstalacijama i sustavu odimljavanja u Multimedijalnom izložbenom prostoru u Puli, Gradinski uspon 6,
 26. Odluka o odabiru ponude za geodetski projekt  – objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja,
 27. Odluka o odabiru ponude za geotehnički elaborat  – objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja
 28. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za nabavu proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija,
 29. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 30. Odluka o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za razdoblje 2017. – 2018.godine,
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije dentalne medicine na adresi Jurja Dobrile 1, Pazin,
 32. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije dentalne medicine na adresi Bartolomeo dei Vitrei 13, Pula,
 33. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije dentalne medicine na adresi E. Pascali 3a, Umag,
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za izradu Koncept dizajna rekreacijskog parka Limskog zaljeva,
 35. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za radove na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 36. Odluka o početku postupka javne nabave male vrijednosti za  nabavu stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj,
 37. Odluka o odabiru ponude za idejnu projektnu dokumentaciju – objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja,
 38. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za primopredaju zgrade bivše Privatne gimnazije J. Dobrile u Puli Istarskoj županiji,
 39. Zaključak o isplati sredstava iz Proračuna Istarske županije za  2016. godinu na temelju Odluke Skupštine Istarske županije o prihvaćanju Programa podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji - IZVJEŠĆE o realizaciji programa, model sufinanciranja i koncepcija provedbe programa do 2020. godine,
 40. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini,
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o preuzimanju ordinacije obiteljske (opće) medicine u Vrsaru,
 42. Odluka o odabiru ponude za nabavu proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija,
 43. Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o uslugama izrade GIS pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru Istarske županije (Rad na podacima),
 44. Odluka o odabiru ponude za studije ekonomske opravdanosti pogona za preradu meda i pčelinjih proizvoda
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ispod zakonskog praga – Nadogradnja sustava Elektroničke pošte Microsoft Exchange 2007 na verziju Microsoft Exchange 2016,
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ispod zakonskog praga — Edukacija djelatnika za korištenje platforme Microsoft Sharepoint,
 47. Zaključak o davanju  suglasnosti  Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova; Radovi 1: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5081, dionica Labin – Stari grad, Radovi 2: Radovi na rekonstrukciji nogostupa s pripadajućom infrastrukturom (EKI, SN/NN mreža, oborinska odvodnja), Radovi 3: Vodovod i fekalna kanalizacija, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 48. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova Radovi 1: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5081, dionica Labin – Stari grad, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 49. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka nabave ispod zakonskog praga Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije