16.01.17. u 14:43

Akti župana - prosinac 2016.

 1. Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2017. godinu,
 2. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2017. godinu,
 3. Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2017. godinu,
 4. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2017. godinu,
 5. Program rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2017. godinu,
 6. Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2017. godinu,
 7. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2017. godinu,
 8. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2017. godinu,
 9. Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2017. godinu,
 10. Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2017. godinu,
 11. Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2017. godinu,
 12. Programa rada Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2017. godinu,
 13. Programa rada Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju  za 2017. godinu,
 14. Program rada Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2017. godinu,
 15. Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave za izvođenje radova na gradnji nove ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti „Istarske ljekarne“,
 17. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije,
 18. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 19. Prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga u okviru programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2016. godinu,
 20. Prijedlog Odluke o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini,
 21. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu,
 22. Prijedlog Zaključka o obvezi stručnog praćenja propisa o državnim potporama,
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Društvu AZRRI – Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za dugoročno zaduživanje za nabavku strojeva i opreme Centra za održivi razvoj stočarstva,
 24. Odluka o odabiru ponude za studiju ekonomske opravdanosti za javnu klaonicu – papkara i kopitara,
 25. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga županijskih znakova i obilježja,
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez prethodne objave javne nabave za radove na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 27. Zaključak o sklapanju aneksa ugovora o javnoj nabavi roba za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja,
 28. Zaključak o sklapanju II aneksa Okvirnog sporazuma za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja,
 29. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini,
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Nabava brojača bicikala,
 31. Rješenje o imenovanju u Operativnu skupinu za pripremu i provedbu strateškog projekta ''INSPIRIT FANTASY PARK – Tematski zabavni park'',
 32. Rješenje o imenovanju u Operativnu skupinu za pripremu i provedbu strateškog projekta Tematski park ''MITOVI I LEGENDE ISTRE'' zabavni park,
 33. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin
 34. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTONIGA“ d.o.o.
 35. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2015. godinu u Istarskoj županiji,
 36. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2016. godini,
 37. Pravilnik o IV. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 38. Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
 39. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije,
 40. Pravilnik o II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
 41. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 42.  
  a) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju dva palijativna tima s koordinatorom na adresi Flanatička 27, Pula,
  b) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije dentalne medicine na adresi Bartolomeo dei Vitrei 13, Pula,
  c) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece na adresi Domenico Pergolis 10a, Rovinj,
  d) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece na adresi Istarska 13, Pula,
  e) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije opće/obiteljske medicine na adresi Flanatička 27, Pula,
  f) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o osnivanju ordinacije opće/obiteljske medicine na adresi Palladiova 22, Pula,
 43. Odluka o odabiru ponude za nabavu rekonstrukcije i dogradnje doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj,
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave usluga emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre „Kultivator“,
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Promotivnog filma Climbing in Istria
 46. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 47. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata / programa udruga u području kulture
 48. Zaključak o imenovanju voditeljice projekta „Regionalni program za mlade Istarske županije“
 49. Odluka o pokretanju postupka javne nabave u postupku nabave tonera za 2017. godinu
 50. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 51. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za  usluge izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada Istarske županije
 52. Konačna bodovna lista za studente koji su podnijeli prijavu za stipendiju Istarske županije za akademsku godinu 2016./17.,
 53. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2016./17.,
 54. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ispod zakonskog praga – Prilagodba sustava Evidencije i naplate naknada za upotrebu pomorskog dobra,
 55. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za pružanje usluge nadogradnje postojećeg sustava gospodarenja cestama (SUGOC) Županijske uprave za ceste Istarske županije - faza II., s ponuditeljem TEB INFORMATIKA d.o.o., Zagreb,
 56. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 4 za ustupanje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine,
 57. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2017. godinu,
 58. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge nadzora nad izvođenjem radova na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 59. Plan savjetovanja s javnošću  za 2017. godinu
 60. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2016. godini,
 61. Odluka o odabiru ponude za nabavu županijskog znakovlja i obilježja,
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 63. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga najma vozila za potrebe Istarske županije za 2017.- 2018. godinu
 64. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku  javne nabave velike vrijednosti za opskrbu električnom energijom za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja kojima je Istarska županija osnivač ili vlasnik za razdoblje 2017. – 2018.god.