16.11.17. u 14:15

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcijonalne regije Sjeverni jadran

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrakstruturu i upravljanje projektima na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okolia (NN r. 64/08) daje sljedeću

INFORMACIJU

o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Tijelo nadležno za provedbu posupka: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/IV, 51000 Rijeka.

U izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (u daljnjem tekstu: Glavni plan) sudjeluju Primorsko-goranska županija, Istarska i Ličko-senjska županija koje su sklopile Sporazum o artnerstvu temeljem kojeg je Primorsko-goranska županija vodeći partner na izradi Glavnog plana. Nositelj izrade Glavnog plana je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije sukladno Odluci Župana od 24. travnja 2017. godine (KLASA: 022-04/1-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-7).

Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okolia i članka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17).

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku uz pomoć Obrasca 1. objavljenog na interentskim stranicama i oglasnim pločama, a na adresu nadležnog tijela: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje, Slogin kula 2, 51000 Rijeka ili na e-mail adresu: tamara.martincic@pgz.hr u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, odnosno najkasnije do 18.12.2017. godine uz poziv na KLASU Informacije (053-02/16-01/259)

Cijeli tekst informacije možete vidjeti ovdje.

OBRAZAC 1. Utvrđivanje opsega sadržaja Strateške studije (scoping) prilog je uz predmetnu Informaciju, a istog možete vidjeti ovdje.