20.11.17. u 10:55

Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 08/14) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin, KLASA: UP/I-351-03/17-02/80; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-2, od 26. listopada 2017. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Kršan te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i na oglasnog ploči Općine Kršan.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na sudjelovanje u javnoj raspravi i uvid u nacrt dozvole, a može se dostaviti, s pozivom na KLASU: UP/I-351-03/17-02/80, elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeto u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoe.hr).

Informacija