08.07.15. u 11:31

Akti župana - lipanj 2015.

 1. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom,
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu benzinskog i dizel goriva,
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave „Medijska kampanja prevencije ovisnosti Bježi-Via“
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku  javne nabave male vrijednosti za usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i stjecanja prava upravljanja nad trasi Parenzane,
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge održavanja, nadogradnji i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije,
 6. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Istarske Županije
 7.  
  a) Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5136 Banjole – raskrižje u Banjolama s ponuditeljem Cesta d.o.o.  Pula,
  b) Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007 Motovun- kanal u Motovunu s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
  c) Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007 Motovun- odvodnja u Motovunu s ponuditeljem NISKOGRADNJA HREN d.o.o. Donja Stubica,
 8. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti – OŠ Tar Vabriga – sanacija krova
 9. Odluka o visini naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini
 10. Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita i o donošenju Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“,
 11.  
  a) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Poreč za 2014. godinu,
  b) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rovinj za 2014. godinu
  c) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Umag-Novigrad za 2014. godinu,
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu,
 13. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama i izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,
 14. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 15. Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o stipendiranju sa Emilom Malagić,
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za Izradu Elaborata o zaštiti okolnog prostora koji se odnosi na lokaciju strelišta „Valdebek“ u Puli,
 17. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2014. godinu,
 18. Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2014. godini,
 19. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sa JLS u Istarskoj županiji i Lovačkim savezom Istarske županije,
 20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća ustanove Istarske ljekarne, čiji je osnivač Istarska županija, o pokretanju postupka javne nabave građevinskih radova za Ljekarnu Arena u Puli,
 21. Zaključak o utvrđivanju raspodjele sredstava iz razdjela 8 pozicija 150591 – tekuće donacije SAB-u i udrugama proisteklim iz domovinskog rata Proračuna Istarske županije za 2015. godinu,
 22. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Obrtničkoj komori Istarske županije,
 23. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2015. godini,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog projekta za pogon prerade šumskih plodova, EV-59-15-BV,
 25. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o Poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju Objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja na području Općine Kršan,
 26. Zaključak o sufinanciranju Projekta javnih radova Društvenog centra „Veli Jože“za nas, našu zajednicu i prijatelje - Udruge AGROPADOVA KAŠČERGA,
 27. Zaključak o sufinanciranju troškova dovršetka projekta  Zaštite izvornosti „Istarsko ekstra djevičanskog maslinovog ulja“ te izrade nulte serije markica za  oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštite izvornosti,
 28.  
  a) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za EU projekt Parenzana Magic – Objavljivanje 4 teksta o sadržaju projekta u stranim medijima
  b) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za EU projekt Parenzana Magic - Izrada ostatka fotografija
  c) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za EU projekt Parenzana Magic – Vizualna nadopuna muzeja u Livadama
  d) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za EU projekt Parenzana Magic – Obnova i nadopuna internetske stranice 
  e) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za EU projekt Parenzana Magic - Izrada prometnog elaborata za signalizaciju duž trase Parenzane
 29.  
  a) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 8114, k.o. Rovinj, 4. etaža 135/475 dijela k.č. 1629/Z kuća pop.br. 338 i k.č. 1630/Z kuća pop.br. 338, povezano sa posebnim dijelom zgrade D povezano sa vlasništvom posebnog dijela zgrade koji se sastoji od jedne podrumske prostorije u prizemlju sl. D, u vlasništvu Mazzi Bratović Alde, Grisia 48, Rovinj,
  b) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 4408, poduložak br. 200, k.o. Vodnjan, k.č.br. 676 i k.č.br. 691, zgrada, stan na I. katu, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe i nužnika, ukupne površine 39,36 m2, u suvlasništvu Kancelar Jadranke, u 1/2 dijela, Barban, Barban 20 i Paulović Josipa, u 1/2 dijela, iz Peroja, Peroj 219, 52 215 Vodnjan,
  c) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 2575, k.o. Gračišće, k.č.br. 24 ZGR, zgrada, u vlasništvu Rovis Maria, Smiljevac 28, Ližnjan, 52 204 Ližnjan
  d) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 2981, k.o. Gračišće, k.č.br. 20 ZGR, kuća i dvorište, u vlasništvu Širol Miloša, Gračišće 57, 52403 Gračišće,
 30. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave za Društveni centar – strojarski i instalaterski radovi,
 31. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku  javne nabave male vrijednosti – navodnjavanje Čepić polje,
 32. Zaključak o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ 2015. godini,
 33. Zaključak o sufinanciranju Programa „LEADER - Mjera 202- Priprema i provedba lokalnih strategija razvoja Podmjera 19.1.“,  Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“,
 34. Zaključak o sufinanciranju troškova organizacije 4. Festivala sira, Svetvinčenat 2015. godine,
 35. Zaključak o prihvaćanju ANEKSA Ugovoru o sufinanciranju rada Centra za općekorisne funkcije šuma "Josip Resel" u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta - javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske tijekom 2015. godine
 36. Pravilnik o dopunama Pravilnika o korištenju vozila za službene potrebe Istarske županije,
 37.  
  a) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Razne inženjerske usluge - snimak postojećeg stanja instalacija, postrojenja i instalacijske opreme na OŠ,
  b) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Razne inženjerske usluge - snimak postojećeg stanja instalacija, postrojenja i instalacijske opreme na SŠ,
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Studije o revitalizaciji stočarstva i uzgoja papkara i kopitara u Istarskoj županiji, EV: 64-15-BV,
 39. Odluka o stavljanju van snage Odluke o isplati proračunskih sredstava u 2015. godinu,
 40. Zaključak o načinu stjecanja prava i isplati novčane pomoći osobama s mentalnom retardacijom, nezaposleni slijepim osobama i civilnim invalidima rata u 2015. godini,
 41. Izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2015. godinu
 42. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovoru o pružanju usluge najma automobila za potrebe Istarske županije za 2015. godinu,