24.08.15. u 13:40

Akti župana - srpanj 2015.

 1. Odluka o odabiru na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu: usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Istarske županije za 2015.godinu,
 2. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o uslugama čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije – grupa B, Poslovna zgrada u Labinu, G.Martinuzzi 2,
 3. Odluka o prodaji službenog vozila – osobnog automobila,
 4. Zaključak o utvrđivanju iznosa naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe na području Istarske županije,
 5. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava,
 6.  
  a) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje  radnog odnosa na određeno vrijeme 1 farmaceutskog tehničara za rad u ljekarni u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja,    
  b) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u hemodijalizi u Ispostavi Labin Istarskih domova zdravlja,
  c) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji opće(obiteljske) medicine u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja,    
  d) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 doktora dentalne medicine za rad u ordinaciji dentalne medicine Kristine Petrić Žufić,dr.dent.med. u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,   
  e) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 vozača sanitetskog prijevoza u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,  
  f) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 3 vozača sanitetskog prijevoza u Ispostavi Pula (2) i Ispostavi Rovinj (1) Istarskih domova zdravlja
  g) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 mag.farmacije za rad u ljekarni u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja,
  h) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u stacionaru u Ispostavi Labin Istarskih domova zdravlja    
  i) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ginekološkoj ordinaciji dr.Ksenije Ladavc, spec.ginekologije i opstetricije u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,    
  j) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 administrativnog referenta za informacije u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja    
  k) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja,
  l) Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti medicine rada u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 7. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu poštanski usluga,
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije,
 9. Pravilnik o odabiru projekata Istarske županije za kandidiranje na natječaje u okviru programa Europske unije, programa međunarodne suradnje i nacionalnih fondova
 10. Odluka o  prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju strelišta „Valdebek“ u Puli,
 11. Odluka o podjeli odgovornosti,
 12. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj IQ Projekta brendiranja i pozicioniranja oznake IQ Istarska kvaliteta,
 13. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarskih zona u 2015. godini,
 14. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Savezu udruga inovatora Istarske županije za 2015. godinu,
 15. Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008,
 16. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 17. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave usluga osiguranja u 2015. g. – GRUPA B,
 18. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave usluga osiguranja u 2015. g. – GRUPA C,
 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
 20. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 8114, k.o. Rovinj, 4. etaža 135/475 dijela k.č. 1629/Z kuća pop.br. 338 i k.č. 1630/Z kuća pop.br. 338, povezano sa vlasništvom posebnog dijela zgrade koji se sastoji od stana u potkrovlju sl. „D“ s pravom suvlasništva ulaznog predprostora sl. „r“ i stepenišnog prostora do II kata sl. „s“ i samovlasništvo istog do potkrovlja sve izmjenjenog TIP-a 553, u vlasništvu Mazzi Bratović Alde, Grisia 48, Rovinj
 21. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 109, k.o. Savudrija, k.č.br. 176, pašnjak, u vlasništvu Visentin Auguste, Savudrijska 16b, Savudrija
 22. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 doktora medicine, 1 medicinske sestre/tehničara u timu T2 u SHM i 1 medicinske sestre/tehničara u SHM Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije