16.10.15. u 10:16

Akti župana - rujan 2015.

 1. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave za odvjetničke usluge u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Parenzane,
 2. Prijedlog odluke o odabiru ponude za nabavu – usluge procjene djelovanja sustava unutarnjih financijskih kontrola u Istarskoj županiji – stručna pomoć u provedbi unutarnje revizije procesa planiranja, financiranja, izvršavanja i izvještavanja u projektu „Istra inspirit“ prema Međunarodnim revizorskim standardima te propisima i smjernicama važećim za unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, sukladno Nalogu Župana Istarske županije KLASA: 041-01/15-01/07, Urbroj: 2163/1-02/1-15-1 od 27. srpnja 2015., evidencijski broj nabave: 93.1-15-BV
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu dodatne pripreme za tisak i omatanje fotomonografije Renca Kosinožića,
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji službenog vozila – osobnog automobila,
 5.  
  a) Zaključak o prihvaćanju:
  • Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije,
  • Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije,
  • Odluke o Povjerenstva za odabir programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije
  b) Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije,
  c) Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije,
  d) Odluka o Povjerenstva za odabir programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije
 6. Zaključak o financiranju pružene usluge pripravnosti Poliklinike za baromedicinu OXY, Pula u turističkoj sezoni 2015. godine,
 7. Zaključak o prihvaćanju
  a) Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe ˝Istočna Istra˝ na pripremi i provedbi lokalnih strategija ruralnog razvoja za period od 2014. – 2020.; izradi studije pčelarstva i edukaciji stanovništva na području LAG-a ˝Istočna Istra˝ Klasa: 402-01/15-01/38 Urbroj: 2163/1-03/1-15-04 od dana 23.06.2015.,
  b) Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“cilju realizacije Ugovora br 23/2013 Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Klasa: 402-01/14-01/99, Urbroj: 2163/1-03/1-14-05 od dana 19.12.2014.
 8. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge održavanja, nadogradnje i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije
 9. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna, za nabavu osobnih računala (stolna i prijenosna)
 10. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
 11. Zaključak o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom (SGE)  i Tima energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, zaključenog na temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5041 - dionica Kaštelir - Gedići u Kašteliru, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 13. Zaključak o donaciji financijskih sredstava za organizaciju manifestacije Trka na prstenac,
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,
 15. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i stjecanja prava upravljanja nad trasom Parenzane – I faza,
 16. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za intelektualne i osobne usluge - optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru Istarske županije,
 17. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji službenog vozila – osobnog automobila,
 18. Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet,
 19. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara u prijavno-dojavnoj jedinici Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
 20. Prijedlog Odluke o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna  za uslugu izrade Geodetskog projekta (II.faza)- evidentiranje objekta u katastar i zemljišne knjige za pogon prerade šumskih plodova, EV-62-15-BV,
 21. Prijedlog Odluke o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna  za uslugu izrade Geodetskog projekta (II.faza)- evidentiranje objekta u katastar i zemljišne knjige za javnu klaonicu –papkara i kopitara EV-60-15-BV,
 22. Druge Izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2015. godinu,