15.12.15. u 10:53

Akti župana - studeni 2015.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5011, potporni zid Krbavčići u Krbavčićima, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o., Pula
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja s ponuditeljem Odvjetnički ured mr.sc. Rudolf Frančula, Pula
 3. Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana,
 4. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna, za nabavu radova na rekonstrukciji odvodnje unutar prostora Kaštela u Puli (Mletačka utvrda),
 5. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga održavanja, nadogradnji i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije,
 6. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge obavljanja poslova iz područja zaštite na radu
 7. Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine Soline – Pazin, EV 63-15-BV,
 8. Treće izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2015. godinu,
 9. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 3 VSS zdravstvenih djelatnika – dr. med. spec. hitne / dr. med i 1 medicinske sestre/tehničara u SHM Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
 10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža
 11. Odluka o dodjeli sredstava za implementaciju projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ u osnovne škole,
 12. Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za uslugu izrade Studije o razvoju pčelarstva Istarske županije, EV 65-15-BV,
 13. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade Studije o razvoju pčelarstva Istarske županije
 14. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u pedijatrijskoj ordinaciji u Ispostavi Buzet Istarskih domova zdravlja,
 15. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Ispostavi Buzet Istarskih domova zdravlja,
 16. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice/prvostupnika sestrinstva za rad u djelatnosti patronaže u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja,
 17. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima opće/obiteljske medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 18. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave za nabavu loživih ulja,
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji odvodnje unutar prostora Kaštela u Puli (Mletačka utvrda),
 20. Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Studije o razvoju pčelarstva Istarske županije, EV : 65-15-BV,
 21. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku  javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom
 22. Rješenje o imenovanju Radnog tima za izradu projektnog prijedloga Opće bolnice Pula,
 23. Odluka o izmjeni rješenja o imenovanju Županijskog partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije Istarske županije za razdoblje do 2020. godine
 24. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa 1. Ugovoru za uslugu izrade Tehnološkog elaborata prerade mesa javne klaonice – papkara i kopitara (kat),
 25. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku  javne nabave vrijednosti iznad zakonskog praga; Nabava tonera za 2016. godinu