18.01.16. u 10:00

Akti župana - prosinac 2015.

 1. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini,
 2. Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2016. godinu,
 3. Program rada Upravnog odjela za proračun i financije za 2016. godinu,
 4. Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2016. godinu,
 5. Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo 2a2016. godinu,
 6. Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2016. godinu,
 7. Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2016. godinu,
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2015. godinu,
 9. Zaključak o prihvaćanju inicijative za premještanje sjedišta Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Rovinj - Rovigno iz Rovinja u Bale – Valle,
 10. Rješenje o razrješenju Mladena Lučića od članstva u kulturnom Vijeću za vizualne umjetnosti,
 11.  
  a) Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o stipendiranju s Tomislavom Kapovom, Sisplac 5 Pula,
  b) Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o stipendiranju sa Zrinkom Lešić, Istarskih narodnjaka 18 Pazin,
 12. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2923, k.o. Rovinj, k.č.br. 331/2 Z, štala, u vlasništvu Rašica Andre, Carera 41, Rovinj,
 13.  
  a) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije „Pazi što jedeš“ Pula 2015.,
  b) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije 18. susret maslinara „Zeleno tekuće zlato Istre “ Tar 2015.,
  c) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije „Rovinjski festival vina 2015“,
  d) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije „31.Festival Istarske malvazije: Istarska priča na četiri zemlje“ Brtonigla 2015.,
  e) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije Fešta mladega vina u Svetvinčentu 2015.,
  f) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije Programa osposobljavanja za zanimanje Maslinar/ka u Općini Ližnjan,
  g) Zaključak o donaciji i sufinanciranju Koordinacije nastupa Istarskih proizvođača autohtonih i ekoloških proizvoda i Istarske županije Županije partnera na 17. Međužupanijskom stočarskom sajmu u Slavonskom Brodu,
  h) Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova certificiranja ekoloških poljoprivrednih proizvoda - Udruga Istarski Eko Proizvod za 2015. godinu,
  i) Zaključak o donaciji i sufinanciranju programa rada „Fonda za unapređenje i razvoj lovstva“ za 2015. godinu,
  j) Zaključak o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ – postupak osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te priprema prijave na Mjeru III.1“Pripremna potpora“ Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo,
  k) Zaključak o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“ – postupak osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ i priprema prijave na Mjeru III.1“Pripremna potpora“ Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  l) Zaključak o sufinanciranju Programa Lokalne akcijske grupe „Južna Istra“ – postupak osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te priprema prijave na Mjeru III.1“Pripremna potpora“ Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  m) Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova očuvanja lokvi na  području Općine Tinjan – lokva Pajićka,
  n) Zaključak o sufinanciranju troškova dopune projektne dokumentacije ribarske infrastrukture u uvali „Kuje“ te sanacija elektro instalacija,
  o) Zaključak o sufinanciranju troškova uređenja Centra za  razvoj slatkovodnog ribarstva u Cerovlju u 2015.godini,
  p) Zaključak o sufinanciranju projekta izrade Tehloške studije za nove proizvode od ribe i morskih organizama,
  q) Zaključak o sufinanciranju nabavke uređaja za održavanje i čišćenje mreža na uzgajalištima školjaka,
 14. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga edukacije službenika,
 15. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku  javne nabave usluga oglašavanja – izrada i izdavanje priloga o aktualnim temama iz djelokruga rada županije u dnevnim novinama
 16. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118, dionica Kalić – odvodnja u Marčani, s ponuditeljem Cesta d.o.o., Pula
 17.  
  a) Zaključak o sufinanciranju VIP Projekta „Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina“ kojega provodi Institut za poljoprivredu i turizam Poreč,
  b) Zaključak o sufinanciranju Projekta „Vodeni ekstrakt koprive – mit ili stvarnost“ kojega provodi Institut za poljoprivredu i turizam Poreč,
  c) Zaključak o sufinanciranju VIP Projekta „Mogućnosti gospodarskog vrednovanja vune u Hrvatskoj“,
  d) Zaključak o sufinanciranju VIP Projekta „Primjena filtracije u svrhu poboljšanja kvalitete i trajnosti djevičanskih maslinovih ulja“ kojega provodi Institut za poljoprivredu i turizam Poreč,
 18. Pravilnik o postupku i kriterijima za provedbu Javnog natječaja za imenovanje direktora Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – Izrada dijela informatičkog programa e-sustav stipendija,
 20. Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga,
 21. Program rada Službe za javnu nabavu Istarske županije za 2016. godinu,
 22. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini,
 23. Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o stipendiranju - Marin Kačan, Drščevka 11 Pazin,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za Nastavak izrade prometnog elaborata za signalizaciju duž trase Parenzane,
 25. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u objedinjenom postupku javne nabave loživog ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za 2016. godinu,
 26. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 565, k.o. Rovinj, k.č.br. 1679/Z, cisterna i k.č.br. 1695/Z, kuća, 5. etaža ¼, poseban dio zgrade koji se sastoji u cijelosti od dvije prostorije u prizemlju, tri prostorije na I. katu, tri prostorije na II katu, tri prostorije na III katu i pet prostorija na tavanu sve sl. „B“, jedna prostorija na I katu sl. „B-C“ i jedna prostorija na II katu sl. „B-C“, sve obojeno crvenom bojom, tipa 560, u 380/421 dijela, predmet prodaje je 100/421 dijela navedene nekretnine i to stan B površine 80,50 m2, s pripadajućim dvorištem površine 42 m2, u vlasništvu IFS PROPERTIES ADRIATIK d.o.o. Rovinj, D. Segalla 8,
 27. Zaključak o sklapanju Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju razvojnih Projekata AZRRI d.o.o. Pazin u 2015.godini,
 28. Zaključak o subvencioniranju provedbe Programa i Projekata Trgovačkog društva AZRRI – Agencije  za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2015. godinu,
 29. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Programa edukacije članova Klastera istarskih maslinara za provođenje kontrole zaštite  izvornosti Istarskog ekstra djevičanskog ulja,
 30. Zaključak o sufinanciranju Projekta uklanjanja nutrija i bijesnih lisica u lovištima Istarske županije u 2015.godini,
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Snimanje i produkcija kazališne predstave,
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izrada i izvođenje kazališne predstave,
 33. Zaključak o donaciji osobnog automobila Gospodarskoj školi Buje,
 34. Odluka o izmjeni Odluke o provođenju postupka zajedničke javne nabave – loživa ulja,
 35. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 3 za ustupanje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine,
 36. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga najma vozila za potrebe Istarske županije za 2016.godinu,
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom,
 38. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 39.  
  a) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije „Festival industrijske konoplje“ Hum 2015.,
  b) Zaključak o donaciji i sufinanciranju projekta „Izrada specifikacije proizvoda za zaštitu naziva „Istarski med“,
  c) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije Proslave 35. obljetnice neprekidnog djelovanja Pčelarske udruge „Labin“,
  d) Zaključak o sufinanciranju sudjelovanja Udruge orača Istarske županije na 13. Državnom natjecanju u oranju u Suhopolju, Virovitičko –  Podravska županija,
  e) Zaključak o donaciji i sufinanciranju sudjelovanja članova Udruge „ULIKA“ na 
  a. Sajmu mladog maslinovog ulja Vodnjan,
  b. Sajmu mladog maslinovog ulja Vodice,
  f) Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije manifestacije „MARTINJE 2015 Višnjan-Baškoti“,
 40. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 VSS zdravstvenog djelatnika – dr.med.spec.hitne/dr.med. u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije,
 41. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice/prvostupnika sestrinstva za rad u patronaži u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 42. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima opće/obiteljske medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 43. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 44. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge najma automobila za službene potrebe za 2016.godinu,
 45. Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o načinu uspostavljanja unutarnje revizije u Istarskim domovima zdravlja,
 46. Odluka o prihvaćanju aneksa ugovora o nabavi i ugradnji ploča dobrodošlice,
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave monografije „Istra – stvorena po mjeri čovjeka“,
 48. Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu