15.02.16. u 09:06

Akti župana - siječanj 2016.

 1. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2015. godini,
 2. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara u SHM u Ispostavi Buzet Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 3. Odluka o odabiru ponude za nabavu tonera za potrebe Istarske županije u 2016. godini,
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture
 5. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2016. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
 6. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga oglašavanja – izrada i izdavanje priloga o aktualnim temama iz djelokruga rada županije u dnevnim novinama
 7. Odluka o o  pokretanju postupka javne nabave za nabavu usluga popravka i održavanja vozila za 2016.godinu
 8. Zaključak o listi kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2016. i 2017. godinu
 9. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja kojim se utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije
 10. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za usluge održavanja i popravka osobnih računala, periferne i računalne opreme
 11. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016.
 12. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za stražarske i čuvarske usluge
 13. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i društva nacionalnih manjina
 14. Odluka o kriterijima za vrednovanje programa udruga nacionalnih manjina i manifestacija kojima se obilježava manjinska kultura i tradicija
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,
 16. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije za 2016.godinu,
 17. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za fotokopirni papir, omotnice i registratore u 2016.godini,
 18. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za ostali uredski materijal i potrepštine u 2016.godini,
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma automobila za službene potrebe u 2016. godini,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu sredstva za čišćenje,
 21. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2015./16.
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2016. godinu
 23. Program rada Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2016. godinu
 24. Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj za 2016. godinu,
 25. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2016. godinu,
 26. Program rada Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2016. godinu,
 27. Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu,
 28. Odluka o imenovanju Povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad u Istarskoj županiji,
 29. Odluka o osnivanju i imenovanju projektnog tima za pripremu projekta „Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula“,
 30. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u 2016. godini,
 31. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija u 2016. godini i objavi Javnoga poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava,
 32.  
  a) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 49, k.o. Lovrečica, k.č.br. 39/47, kuća i dvorište, u vlasništvu Korošec Drage, Republika Slovenija, Vojnik, Socka 62B
  b) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul. br. 3678, k.o. Premantura, k.č br. 635/1, oranica površine 1241 m2 i za nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 697, k.o. Premantura, k.č.br. 635/6, poljski put površine 175 m2, 2/3 suvlasničkog dijela, u vlasništvu Krleža Hrvoja, Runke 44, Premantura
  c) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 132, poduložak 5, k.o. Poreč – etažna knjiga, k.č.br. 304, trokatna višestambena zgrada u Poreču, 5. etaža, stan na drugom katu zgrade koji se sastoji od dnevne sobe, dvije spavaće sobe, dvije kuhinje, izbe blagovaonice, kupaonice, hodnika, s ukupnom površinom od 79,66 m2, u vlasništvu Marije Benčić, Decumanus 3, Poreč,
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga održavanja i popravka osobnih računala, periferne i računalne opreme,
 34. Odluka o odabiru ponude za nabavu aparata i vode za piće,
 35. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi