04.03.16. u 12:33

Akti župana - veljača 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu prehrambenih proizvoda i pića za potrebe čajne kuhinje,
 3. Odluka o novom modelu upravljanja projektom Istra Inspirit na razini Istarske županije,
 4. Odluka o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za obavljanje poslova elektroničkih prijava i upisa učenika u srednje škole osnivača Istarske županije u školskoj godini 2016./17.,
 5. Rješenje o ispravci Pravilnika o postupku nabave robe, radova i usluga,
 6. Odluka o odabiru ponude za nabavu loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja za 2016. godinu,
 7. Odluka o odabiru ponude za nabavu stražarskih i čuvarskih usluga,
 8. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora Društva PLINARA d.o.o Pula
 9. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu IŽ za 2015. godinu,
 10. Zaključak o prihvaćanju Konačnog izvješća o priznatoj, izmjerenoj i evidentiranoj imovini u vlasništvu Istarske županije sa naloženim mjerama za usklađivanje registra imovine i evidencija poslovnih knjiga, iskaza u financijskim izvješćima i izvanbilančnog iskazivanja,
 11. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za nabavu usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika radova za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula,
 12. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga pranja i čišćenja službenih automobila za 2016. godinu,
 13. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
 14. Odluka o produljenju roka za prijavu na Natječaj te tumačenje dijela točke V. Natječaja,
 15. Odluka o raskidu Ugovora o posredovanju u osiguranju,
 16. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge izrade projekta sanacije/rekonstrukcije dovodnog cjevovoda i crpne stanice Bakranjuša,
 17. Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2016. godini,
 18. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda Istarske kvalitete i oznake IQ,
 19. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta Poslovni uzlet 2016.,
 20. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za 2016. godinu,
 21. Zaključak o objavi Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2016. godinu,
 22. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2016. godinu,
 23. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2016. godinu,
 24. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga, za nabavu usluga tiskanja službenog glasila Istarske županije,
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija,
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog papira, omotnica i registratora,
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ostalog uredskog materijala i potrepština,
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu čišćenja poslovnih prostorija u ul. G. Martinuzzi 2 Labin, za razdoblje od 1. veljače 2016. do 31. prosinca 2016.,
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga pružanja pravnih savjeta i informacija,
 31. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za nabavu dugoročnog kredita u kunama s valutnom klauzulom u eurima,
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge provođenja tehničkih promatranja akumulacije Bakranjuša prilikom prvog punjenja, prvog pražnjenja i tijekom prve dvije godine,
 33. Ispravka Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2016. godinu,
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Uslugu čišćenja poslovnog prostora Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
 35. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge oglašavanja – izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama,
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga izrade elaborata sudskog vještaka za Sustav navodnjavanja Valtura – Prodor vode iz akumulacije u crpnu stanicu – Vještačenje i nalaz,
 38. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 mag.medicinske biokemije za rad u medicinsko biokemijskom laboratoriju u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja,
 39. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji dentalne medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 40. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u pedijatrijskoj ordinaciji u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 41. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji opće (obiteljske) medicine u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja