12.04.16. u 12:53

Akti župana - ožujak 2016.

 1. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2016. godinu,
 2.  
  a) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljane zaštićenim dijelovima prirode „Natura Histrica“,
  b) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljane zaštićenim dijelovima prirode „Natura Histrica“,
 3. Zaključak o objavi Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 5. Izvješće o radu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju za 2015. godinu,
 6. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2015. godinu,
 7. Izvješća o radu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2015. godinu,
 8. Program rada Upravnog odjela za turizam za 2016. godinu,
 9. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
 10. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2015. do 31. siječnja 2016. godine,
 11. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora smotre narodne glazbe i plesa Istre,
 12. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - na području Istarske županije u 2016. godini,
 13. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Pazin, J. Dobrile 1, za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Mreži javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja,
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o osnivanju pedijatrijske ordinacije u sklopu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava Buzet,
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o ispravci Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Zdravstvenoj stanici Višnjan, u Višnjanu, Istarska 36, za obavljanje nezdravstvene djelatnosti,
 17. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća ustanove Istarske ljekarne o pokretanju postupka javne nabave građevinskih radova za Ljekarnu Arena u Puli,
 18. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća ustanove Istarske ljekarne,
 19. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka,
 20. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5118, dionica Mandalena – propusti u Mandaleni, s ponuditeljem Cesta d.o.o., Pula,
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50032, dionica potporni zid Sovinjak u Sovinjaku, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o., Pula,
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50030, dionica potporni zid Minjera u Minjeri, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o., Pula,
 23. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 24. Zaključak o prihvaćanju Uputa o načinu komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i proračunskih korisnika,
 25. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za nabavu dugoročnog kredita u kunama s valutnom klauzulom u eurima,
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za usluge oglašavanja – izrada i izdavanje priloga o aktualnim temama iz djelokruga rada županije u dnevnim novinama,
 28. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga tiskanja službenog glasila Istarske županije
 29. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka,
 30. Zaključak o donaciji financijskih sredstava OŠ V. Gortana Žminj za podmirenje dugovanja obitelji Marinić
 31. Odluka o poništenju postupka nabave za usluge izrade projekta sanacije/rekonstrukcije dovodnog cjevovoda i crpne stanice Bakranjuša,
 32. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme Voditelja/ice Odjela za računovodstvo i financije Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
 33. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – osnivanje Udruge – Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnost hrane Jugoistočne Europe,
 34. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave,
 35. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
 36. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
 37. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 sanitarnog tehničara/medicinske sestra/medicinskog tehničara za rad u Službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
 38. Odluka o usklađivanju sustava upravljanja kvalitetom (SUK) u Istarskoj županiji sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015,
 39. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Srednjoj školi „Vladimir Gortan“ Buje  za uklanjanje arhitektonskih barijera 
 40. Odluka o poništenju postupka nabave za usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka,
 41. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Politehnike Pula - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti,
 42. Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o stipendiranju - Ivana Butković, Mužini, Grizili 28, Žminj,
 43. Odluka o poništenju postupka nabave za usluge vanjskih revizora ili stručnjaka sa specijalističkim znanjima,
 44. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u osiguranju
 45. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u stacionaru u Ispostavi Labin Istarskih domova zdravlja
 46. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 laboratorijskog tehničara za rad u medicinsko biokemijskom laboratoriju u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja,
 47. Izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 48. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2015./16.
 49. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2015./16.
 50. Zaključak o dodjeli sredstava Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris u 2016. godini,
 51. Odluka o odabiru i sklapanju ugovora o pružanju usluga posredovanja u osiguranju,
 52. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu
 53. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2016. godinu,
 54. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu
 55. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2016. godinu.