22.09.17. u 14:58

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam administrativnog/e tajnika/ce u UO za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

NATJEČAJ ZA PRIJAM ADMINISTRATIVNOG/E TAJNIKA/CE U UPRAVNOM ODJELU ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam
administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije objavljen u Narodnim novinama br. 90/17 i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

OPIS POSLOVA
ADMINISTRATIVNI/A TAJNIK/CA

 • obavlja administrativne poslove za potrebe Upravnog odjela koji se odnose na prijem i otpremu akata, upisivanja akata u propisane očevidnike, vodi propisan očevidnike, obavlja poslove arhiviranja
 • zaprima telefonske i telefaks poruke i e-mailove Upravnog odjela
 • izrađuje narudžbenice, ubacuje račune u e-ovjeru i izrađuje naloge za isplatu
 • prikuplja, kontrolira i priprema naloge za isplatu naknade za mrtvozornike
 • vodi baze podataka iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja i druge uredske poslove po nalogu pročelnika

PODACI O PLAĆI

Plaću administrativnog/e tajnika/ce čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/10-01/09, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 02. kolovoza 2010. godine utvrđen je koeficijent složenosti poslova administrativnog/e tajnika/ce  1,70.
Odredbom članka 2. Anexa Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014. godine utvrđen je iznos  bruto osnovice od 3.500,00 kuna.


NAČIN ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 • Pisano testiranje - provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA

 • Ustav RH (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i  137/15),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11),
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09)

NAČIN ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA I INTERVJUA

Po dolasku na  testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja ( 10 pitanja - 10 bodova).
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenom testiranju je 10.

Kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili najmanje 5 bodova, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Istarska županija

Klasa: 112-03/17-01/01
Urbroj: 2163/1-06/6-17-23
Pula, 22. rujna 2017.