11.10.17. u 13:38

Obavijest kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg/e stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u UO međunarodnu suradnju i europske poslove

Obavještavaju se kandidatkinje koje su podnijele prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg/e stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 84/2017 od 25.08.2017.g. i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije KLASA: 112-02/17-01/1 URBROJ: 2163/1-23/1-17-01 da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana

17. listopada 2017. g. (utorak) u 9.00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Riva 8 (Centar za EU i međunarodnu suradnju u Puli, prizemlje zgrade).

Testiranje će se provesti sukladno Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidatkinje koje ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja (kojima je elektroničkom poštom upućen poziv da pristupe testiranju).

Ukoliko kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Klasa: 112-02/17-01/01
Urbroj: 2163/1-23/11-17-25
Pula, 10. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
I EUROPSKE POSLOVE

Povjerenstvo za provedbu natječaja