11.06.18. u 13:39

Grad Pula - Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
„Marina Veruda“

Gradsko vijeće Grada Pule-Pola na svojoj je sjednici, održanoj 4. lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“ („Službene novine“ Grada Pule br. 12/18, od 5.lipnja 2018.).

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenih prostornih planova mogu se dobiti na adresi: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, te na telefon 052/371 806 ili kroz mrežne stranice Grada Pule na web adresi www.pula.hr.

(preuzmite Odluku - PDF dokument)