01.12.17. u 14:53

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

OGLAS ZA PRIJAM  VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA SOCIJALNU SKRB U UPRAVNOM ODJELU ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam
višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Pula 17.11.2017.

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA SOCIJALNU SKRB

 • prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela te proučava i stručno obrađuje složenija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije
 • sudjeluje u prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i
  korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • sudjeluje u realizaciji zadataka utvrđenih aktima Skupštine i Župana
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika/ce.

PODACI O PLAĆI

Plaću više/g stručne/og suradnice/ka za socijalnu skrb čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/10-01/09, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 02. kolovoza 2010. godine utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg/e stručnog/e suradnika/ice  2,80.
Odredbom članka 2. Anexa br. 2 Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014. godine utvrđen je iznos  bruto osnovice od 3.500,00 kuna.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i  137/15),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11),
 • Zakon o općem upravnom postupku  (Narodne novine broj 47/09)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

NAČIN ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 • Pisanog testiranja - provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima, i to:
  • pisano testiranje iz djelokruga Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja – 10 bodova)
  • pisano testiranje iz djelokruga Zakona o socijalnoj skrbi (10 pitanja – 10 bodova)
 • Intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja (10 bodova)

Po dolasku na  testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pisanog testiranja.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Iz svakog dijela pisanog testiranja biti će postavljeno 10 pitanja, te će iz svakog dijela pisanog testiranja biti moguće ostvariti najviše 10 bodova.  Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su iz svakog dijela pisanog testiranja ostvarili najmanje 5 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pisanom testiranju je 20.

Kandidati koji su iz svakog dijela pisanog testiranja ostvarili najmanje 5 bodova, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Na intervjuu kandidati mogu ostvariti najviše 10 bodova.

Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Klasa: 112-03/17-01/02
Urbroj: 2163/1-06/6-17-10
Pula, 01. prosinca 2017.