05.07.18. u 08:52

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme stručnog/e suradnika/ce za poslove utvrđivanja i naplate poreza u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda pri UO za proračun i financije IŽ

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA POSLOVE UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda pri Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije
 
Obavještavaju se kandidati, koje su podnijeli prijavu na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA POSLOVE UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda pri Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije, objavljen dana 13. lipnja 2018. godine na portalu Istarske županije, na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) održati dana dana 12. srpnja 2018. u 09,00 sati u prostorijama Istarske županije u Puli, Riva 8 (I. kat, Sala za sastanke).

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati čije su prijave zaprimljene pravovremeno i udovoljavaju formalnim uvjetima raspisanog natječaja.
Kandidati će o vremenu i mjestu testiranja biti obaviješteni putem e-mail adresa i telefonskim pozivima.

Ukoliko pozvani kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 2163/1-07/3-18-20
Pula, 04. srpnja 2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja