14.08.18. u 09:02

Akti župana - srpanj 2018.

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Nacionalnog akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2017. godinu u Istarskoj županiji
 2. Zaključak o donošenju Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ECO DOMUS u 2018. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora
 3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Petrovija
 4. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora za usluge vanjske revizije u ustanovi osnivača Istarske županije Politehnika Pula, Visoko tehničko – poslovna škola, s.p.j. u 2018. godini,
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije
 6. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga
 7. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 1/3 suvlasničkog dijela nekretnine kč.br. 121/2 Z, u naravi kuća, upisane u zk.ul. 2654 k.o. Rovinj, u vlasništvu Bogešić Remigia iz Rovinja, Carera 45
 8. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o djelu,
 9. Odluka o II. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za tonere i tinte
 11. Zaključak o prihvaćanju „Analize i ocjene postojećeg stanja prometnog sustava“ u okviru izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
 12. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva Osnovne škole Fažana
 13. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Fažana
 14. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Lanišće
 15. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br.651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2018. godini
 16. Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2018. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 17. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije
 18. Zaključak o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave za dogradnju i rekonstrukciju zgrade Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 19. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - projekt BEAT – Blue enhancement action for Technology
 20. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – projekt HQ Istria – Simuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije
 21. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - projekt QNEST – Quality network on sustainable tourism
 22. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - projekt TRANSPOGOOD – Transport of goods platform
 23. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kč.br. 758, povr. 97 m2, upisane u zk.ul. 1046, k.o. Vrsar
 24. Zaključak o sanaciji onečišćenja ugljikovodicima u Raškom zaljevu za područje naselja Trget
 25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju
 26. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tozurism Laboratories
 27. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju projekta GREEN MIND – Green and smart Mobility INDustry innovation
 28. Zaključak o prihvaćanju ocjene župana o stanju Sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji, za 2018. godinu po normi ISO 9001:2015
 29. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj–Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno nad kojim upravljačka prava ima Istarska županija,
 30. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Novigrad-Casa per anziani Cittanova nad kojim upravljačka prava ima Istarska županija,
 31. Odluka o imenovanju članova Tima od strane Istarske županije za provedbu projekta Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja ČERVAR PORAT – BAŠARINKA
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – STUDIJSKA PUTOVANJA
 33. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa I. GODIŠNJEG UGOVORA za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – ODRŽAVANJE E- SUSTAVA
 35. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – WALK THE GLOBAL WALK
 36. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 866/6, dimnjak, upisanu u zk.ul. 538 k.o. Novi Labin – Stečajna masa iza Istratrans d.d. u stečaj
 37. Zaključak o privremenom postavljanju plutajućih objekata – pontona na lučkom području luke Trget – luke otvorene za javni promet lokalnog značaja,
 38. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 – MOTOVUN
 39. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50123 dionica Santalezi
 40. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50055 Gradinje - Most u Gradinju
 41. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5120 dionica Valtura
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2018. godinu
 43. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za 2017. godinu
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za 2017. godinu
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – mjerenje radona u školama
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Medicinska škola
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – promotivni materijali REI
 48. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije
 49. Pravilnik o unutarnjem Redu Stručne Službe Skupštine Istarske županije,
 50. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“