21.12.18. u 12:31

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2019. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/18-01/30, URBROJ: 513-06-02-18-2 od 22. listopada 2018. godine, župan Istarske županije dana 20. prosinca 2018. godine donosi

O D L U K U
O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2019. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Preuzmite Odluku u pdf formatu