07.03.19. u 11:03

Akti župana - veljača 2019.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije
 3. Odluka o odabiru ponude u postupku zajedničke javne nabave opskrbe električnom energijom
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sredstva za čišćenje
 5. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana Novigrad-Cittanova
 6. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja, postavljanja i održavanja objekta: „NN MREŽA IZ TS 10(20)/0,4 kV KRMPOTIĆEVA“ na teret 1. suvlasničkog dijela: 1/3 etažno vlasništvo (E-1) kč.br. 6249 (ranije kč.br. 3086/ZGR) k.o. Pula
 7. Zaključak o dodjeli sredstava Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS u 2019. godini
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije
 9. Zaključak o određivanju predstavnika Istarske županije u članstvu stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave za izvođenje građevinskih radova za obnovu dijela nekretnine Ustanove Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 10. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova za adaptaciju bolničkog odjela VII Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za stražarske i čuvarske usluge
 12. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge geotehničkog istraživanja sastava morskog dna na lokaciji rta Guc Valelunga u Pulskoj luci
 13. Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2018. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2018. godinu
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2019. godinu
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Financijski plan Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2019. godinu
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2019. godinu
 18. Prijedlog Odluke o donošenju Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“
 19. Prijedlog Odluke o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“
 20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zahtjeva i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina – kč.br. 2520/51 i kč.br. 2520/52 obje u k.o. Rovinj
 21. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o upisu založnog prava (hipoteke) na nekretnini u vlasništvu Opće bolnice Pula u korist Republike Hrvatske Ministarstva financija
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu konzultantskih usluga zastupanja interesa Istarske županije u Bruxellesu
 23. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge certificiranja eko smještaja na području Istarske županije
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge edukacije ugostitelja na području Istarske županije
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge popravka i održavanje vozila
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za geodetske usluge za izradu prijedloga granice pomorskog dobra
 29. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ – Istarska kvaliteta za 2019. godinu
 30. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2018. godine
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Istarske županije
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije
 33. Odluka o Ispravci odluke o odabiru - Opskrba električnom energijom
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Usluge grafičkog oblikovanja i tiskanja Službenih novina Istarske županije – Bollettino ufficiale dellaRegione Istriana
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge oglašavanja u nacionalnom mediju radi provedbe projekta „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge organizacije mobilnosti za tri hrvatska učenika, tri hrvatska profesora, tri talijanska učenika i talijanskog pratećeg profesora u okviru EU projekta BLUE KEP, sufinanciranog iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.,
 37. Zaključak o davanju ovlaštenja Ketrin Milićević Mijošek za potpisivanje Aneksa br. 1. Ugovora o radu na određeno vrijeme s MSUI kao poslodavcem
 38. Zaključak o financiranju EU projekta ITACA od važnosti za Istarsku županiju
 39. Zaključak o financiranju EU projekta KEYQ + od važnosti za Istarsku županiju
 40. Zaključak o financiranju EU projekta MADE IN LAND od važnosti za Istarsku županiju
 41. Zaključak o financiranju EU projekta  MED FEST od važnosti za Istarsku županiju
 42. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade izvedbenog geotehničkog projekta zaštite građevinske jame za Medicinsku školu Pula
 43. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade izmjene i dopune izvedbenog projekta za Medicinsku školu Pula
 44. Odluka o odabiru ponude za nabavu radovi na izvedbi piezometara za Medicinsku školu Pula
 45. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2018. godinu
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre „Kultivator“
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade i izdavanja priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku
 48. Plan prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2019. godinu
 49. Odluka o I. Izmjenama i dopunama planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 50. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2018. do 31. siječnja 2019. godine
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu multimedijalnih uređaja u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 52. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o nabavi usluga čuvanja osoba i imovine (zaštitarske usluge) sa SIGURNOST-BOLJUN i dr. j.t.d.
 53. Zaključak o davanju ovlaštenja Ketrin Milićević Mijošek za potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme s MSUI
 54. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije
 55. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 56. Odluka o prihvaćanju II. aneksa ugovora o javnoj nabavi radova na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša
 57. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2019. godinu
 58. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5104, dionica Labin - Rabac, s trgovačkim društvom Istarske ceste d.o.o. Pula
 59. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007, most na Mirni u Livadama, s obrtom ANTIROST Delnice
 60. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007, dionica Murari – Mirna, s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za proširenje diskovnog podsustava spremišta podataka (storage)
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu serverskog računala (DR Host)
 63. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu